VIDEOPROGRAMY

VŠE
Komunikační a prezentační dovednosti
Týmová komunikace
Interní komunikace
Telefonování
Písemná komunikace
Prezentační dovednosti a rétorika
Řeč těla
Asertivní komunikace
Vyjednávání
Prodejní dovednosti
Základní prodejní dovednosti
Prodej v maloobchodě
Key account manager
Péče o zákazníky
Péče o extrerní zákazníky
Servisní služby
Manažer a řízení lidí
Základní principy řízení lidí
Motivace a styly řízení
Týmová práce
Pohovory
Koučování a trénink
Ostatní manažerské dovednosti
Time management a delegování
Stres
Řízení kvality
Řízení projektů a změn, řešení problémů
Finance pro nefinanční manažery
Řízení prodeje a marketing
ŘÍZENÍ PRODEJE A MARKETINK
Marketing

TO NENÍ MŮJ TYP

20.268,- Kč s DPH
TO NENÍ MŮJ TYP

20.268,- Kč s DPH

20.268,- Kč s DPH

Obsah programu

Film je rozdělen do tří částí vždy po 4 scénkách.    V první části jsou 4 různá prostředí s průvodním slovem osobnosti, které se dané prostředí týká. Žádnou z nich v průběhu filmu nevidíme, usuzujeme pouze z jejich řeči a prostředí. Každý vypráví o svém životě a postojích. V druhé části je stejný průběh, jen se během scének objevují titulky komentující vlastnosti a postoje jednotlivých lidí. Třetí část postrádá obraz a slyšíme jenom hlasy jako v předešlých 2 částech. Máme možnost se zamyslet nad tím co je zřejmé a přesto není vidět.Cílem je uvědomit si velikou rozdílnost každého z nás a naše životní role, možnosti, prospěšnost pro ostatní, naši schopnost doplňovat se a vzájemně spolupracovat.

Co program přináší

Smyslem tohoto filmu je uvědomit si, že každý člověk je jiný a má jiné vlastnosti. Pro spolehlivou a dobrou práci týmu je však nutné aby i tito různorodí lidé spolu uměli spolupracovat a uměli najít správné řešení na daný problém.

Pro koho je program určen

Program je určen pro všechny zaměstnance Vaší firmy, protože jedině všichni dohromady tvoří opravdový tým. Musí se dobře znát a vědět, co od sebe mohou očekávat.

Délka videofilmu:  43 minut
Producent: Video Arts, Anglie

VAŠE MÍSTO V TÝMU

21.611,- Kč s DPH
VAŠE MÍSTO V TÝMU

21.611,- Kč s DPH

21.611,- Kč s DPH

Obsah programu

Seznamte se s třemi společnostmi, které se příliš neliší velikostí, ani cíli, ale podstatný rozdíl je v chování členů firemních týmů. V "Arcadii" převažují iniciativní a loajální postoje, členové týmu přispívají svými nápady, konstruktivně kritizují, jsou tolerantní, ale nároční, vnímají názory druhých, povzbuzují se navzájem atd. Ve firmě "Thornier" se s velkým nasazením nesetkáváme, členové týmu odmítají převzít odpovědnost, zbytečně obviňují ostatní, "monopolizují" informace, vzájemně si nezdravě konkurují, vyvolávají konflikty atd. Třetí sledovanou firmou je "Harmonia", kde členové týmu nejsou příliš upřímní, skrývají problémy, volí cestu nejmenšího odporu, vytvářejí falešný soulad. Analýza uvedených typů týmů vede k poznání a tréninku takového týmového chování, které prospívá firmě, klientům, i samotným členům týmu.

Co program přináší

Poznatky o tom, jaké týmy jsou v praxi úspěšné a co je potřebné udělat pro to, aby i váš tým byl sehranou a výkonnou partou, která lehce překonává problémy a tvořivě řeší náročné úkoly. Ukazuje se, že mezi spokojeností lidí v týmu a spokojeností klientů je úzká souvislost. Budujete-li otevřený, tvořivý a iniciativní tým, budujete také důležitý předpoklad spokojenosti svých klientů a tím i dobrou pozici vaší firmy na trhu.

Pro koho je program určen

Program obsahuje plán školení/tréninku pro tři různé kategorie: první modul pro manažery, druhý je určen pro všechny zaměstnance firmy, kteří spolu normálně nepracují, a třetí modul je pro reálně existující nebo nově utvářené týmy.

Délka videofilmu: 35 minut
Producent: Key Knowledge

ZATRACENÉ PORADY

23.958,- Kč s DPH
ZATRACENÉ PORADY

23.958,- Kč s DPH

23.958,- Kč s DPH

Obsah programu 

Tento video-trénink vysvětluje techniku pěti základních pravidel pro vedení porad, která platí jak pro tradiční osobní porady, tak i pro on-line porady virtuálních týmů. John Cleese v roli soudce vysvětluje na příkladu soudního jednání jednotlivá pravidla. Díky srozumitelnému a snadno zapamatovatelnému vysvětlení 5 klíčových prvků efektivní porady se tento video-trénink právem řadí k nejoblíbenějším a nejprodávanějším programům Video Arts.

Co program přináší

Po shlédnutí tohoto kurzu budou posluchači schopni lépe  připravit, strukturovat,  řídit a kontrolovat efektivní průběh pracovních porad.

Pro koho je program určen

Pro všechny manažery, kteří si váží svého času i času druhých.

Délka videoprogramu: 25 minut
Producent: Video Arts

EFEKTIVNÍ TÝMOVÉ PORADY

22.458,- Kč s DPH
EFEKTIVNÍ TÝMOVÉ PORADY

22.458,- Kč s DPH

22.458,- Kč s DPH

Obsah programu

Právě probíhá – tak jako každý týden – pravidelná porada vašeho týmu. Máte na programu mnoho důležitých věcí, ale jako obvykle – někdo přichází pozdě a je nepřipraven… Špatně vedené porady představují značnou ztrátu času pro všechny zúčastněné. Porady, které probíhají chaoticky a bez kon­troly času, jsou neustále něčím nebo někým přerušované, jsou plné agrese nebo naopak nezájmu, mohou podkopat efektivitu celé vaší společnosti. Videoprogram Efektivní týmové porady nabízí celou řadu zásad, které vedou k produktivním poradám, jež přinášejí ty nejlepší výsledky a v co nejkratším čase.

Co program přináší

Členové týmů, kteří projdou tímto minikurzem, budou schopni:

 • rozeznat, že při dobrých týmových poradách  přispívá každý. Úspěch nezáleží v tomto případě  jen na šéfovi
 • pochopit, jak připravit týmovou poradu
 • pochopit, jak by porady měly být strukturovány
 • vědět, jak chaotické porady přeměnit v porady     řízené
 • identifikovat silné a slabé stránky vlastních porad a udělat něco pro jejich zlepšení.

Pro koho je program určen

Tento minikurz je určen pro ty skupiny pracovníků, kteří úzce spolupracují, mají stejné cíle a účastní se společných pravidelných porad.

Délka videofilmu: 12 minut
Producent: Video Arts, Anglie

ŠKOLA FIREMNÍ KOMUNIKACE I.

20.268,- Kč s DPH
ŠKOLA FIREMNÍ KOMUNIKACE I.

20.268,- Kč s DPH

20.268,- Kč s DPH

Obsah videoprogramu

Někdy se i prostý fakt může stát noční můrou. Co pro firmu znamená „přestěhovat se“? Zdá se, že pouze změnu lokality. Jenže zaměstnanci mají najednou pocit, že je v tom něco víc. Přijdou o práci? Změní se jejich pozice? Zůstane jim dosavadní plat? Při sledování úvodního programu Školy firemní komunikace si asi mnohý divák uvědomí, že komunikace znamená mnohem víc, než „mluvit“. Efektivní komunikace je oprávněně tím nejdůležitějším faktorem, mluvíme-li o firemní kultuře.

Co program přináší

Úvodní studie ilustruje vážnost problému nedostatečné nebo neefektivní komunikace. Zanedbání některých základních pravidel může vést k nespokojenosti nejen mezi zaměstnanci společnosti, a to na všech úrovních, ale také k nejistotě zákazníků a ke ztrátě prodeje.

Pro koho je program určen

Všem zaměstnancům, protože komunikace je nedílnou součástí firmy a základem její kultury.

Délka videofilmu: 31 minut
Producent: Video Arts, Anglie

ŠKOLA FIREMNÍ KOMUNIKACE II.

20.268,- Kč s DPH
ŠKOLA FIREMNÍ KOMUNIKACE II.

20.268,- Kč s DPH

20.268,- Kč s DPH

Obsah programu

Druhá část studie „Selhání komunikace“ analyzuje jednotlivé situace z různých hledisek a detailně probírá vzájemné působení faktorů, které komunikaci ovlivňují. Komunikace má mnoho různých podob - nejedná se pouze o řešení celopodnikových otázek, ale i o každodenní vztahy mezi jednotlivci, vztahy se zákazníky a externími spolupracovníky a nelze ani podceňovat „šeptandu“. Lektor pořadu, Pat Mitchell, se zabývá různými aspekty firemní komunikace a na příkladech demonstruje jejich význam a působení.

Co program přináší

Komunikace znamená pro různé lidi různé věci. Vezmeme-li v úvahu i různorodost podmínek, za kterých ke komunikaci dochází, je nutno znát:

 • metody komunikace
 • druhy komunikace
 • co sdělujeme
 • jak sdělení vnímají jednotlivci
 • vliv firemní kultury

Pro koho je program určen

Především manažerům, protože kvalita manažerských schopností ovlivňuje také úroveň komunikace.

Délka videofilmu: 20 minut
Producent: Video Arts, Anglie

ŠKOLA FIREMNÍ KOMUNIKACE III.

20.268,- Kč s DPH
ŠKOLA FIREMNÍ KOMUNIKACE III.

20.268,- Kč s DPH

20.268,- Kč s DPH

Obsah programu

Série příkladů prezentuje problém komunikace v různých pracovních situacích, jako jsou porady, prezentace, rozhovory mezi kolegy či mezi vedoucím a podřízenými. Pozorný divák zaregistruje rozdíly v řeči těla, ve volbě slov, rozdíly v komunikaci způsobené prostředím či lidmi, se kterými jsme v kontaktu. Protože se situace opakují, ale mění podobu, můžeme si povšimnout, jak různé způsoby komunikace na naše okolí působí. Efektivně komunikující člověk si je takových důsledků vědom a může jich využívat ve prospěch své práce.

Co program přináší

Pohled na různé aspekty komunikace:

 • naslouchání a kladení otázek
 • verbální reakce
 • prezentace
 • ovlivňovací dovednosti
 • porady

Pro koho je program určen

Pro management všech typů, pro všechny firmy, kterým záleží na úrovni jejich podnikové komunikace.

Délka videofilmu: 20 minut
Producent: Video Arts, Anglie

ŠKOLA FIREMNÍ KOMUNIKACE IV.

20.268,- Kč s DPH
ŠKOLA FIREMNÍ KOMUNIKACE IV.

20.268,- Kč s DPH

20.268,- Kč s DPH

Obsah programu

Způsobů komunikace je nespočet. Ovlivňuje nás prostředí, náš protějšek v rozhovoru, naše nálady či problémy, pracovní pozice i zkušenosti. Kvalita naší komunikace se však přímo odráží na výsledcích naší práce, na vztazích s kolegy i se zákazníky a samozřejmě i na celé kultuře firmy.

 

Co program přináší

Na příkladech krátkých filmových situací si divák může ověřit své schopnosti správně komunikovat a všímat si nedostatků v komunikaci druhých. Videoprogram nabízí způsoby, jak se zdokonalit a odstranit běžné chyby v komunikaci.

Co vše ještě patří ke komunikaci?

 • neverbální reakce
 • používání telefonu
 • typy pohovorů
 • řízení prostřednictvím kontaktu s týmem (MBWA)

Pro koho je program určen

Pro management všech typů, pro všechny firmy, kterým záleží na úrovni jejich podnikové komunikace.

 

Délka videofilmu: 20 minut
Producent: Video Arts, Anglie

INKASOVÁNÍ POHLEDÁVEK POMOCÍ TELEFONU

18.755,- Kč s DPH
INKASOVÁNÍ POHLEDÁVEK POMOCÍ TELEFONU

18.755,- Kč s DPH

18.755,- Kč s DPH

Obsah programu

Dluží vám vaši obchodní partneři za zboží nebo služby? Není nic snazšího než napsat výhružný dopis, nebo záležitost předat soudu. Domníváte se, že to příliš nepomůže, že to v lepším případě povede k úhradě pohledávky, ale zároveň ke ztrátě zákazníka? Asi máte pravdu. Zkuste to proto jinak, méně formálně, ale o to účinněji. Program ukazuje, jak lze pomocí dobře připraveného osobního telefonického jednání znesnadnit další odkládání platby. Děj se odehrává ve společnosti City Electrical, která se dostává do finančních problémů díky neplatičům. Pracovníci mají nesnadný úkol: vymáhat pohledávky, ale současně neodradit zákazníky od dalších obchodních kontaktů. Náhodně vyslechnou telefonní rozhovor řemeslníka, který právě ve společnosti pracuje, s jeho klientem. Ten jim poskytne návod, jak jednat s neplatícími zákazníky.

Co program přináší

Program poskytuje znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné por telefonické vymáhání pohledávek, podrobně instruuje jak:

 • zjistit příčinu neplacení a rozlišit problémového klienta
 • správně rozpoznat situaci neplatícího klienta
 • připravit "scénář" telefonického rozhovoru s neplatícím klientem, dlužníkem
 • vést telefonický rozhovor, klást vhodné otázky
 • navrhovat oboustranně přijatelná řešení

 

Pro koho je program určen?  

Pro obchodní zástupce, pracovníky ekonomických útvarů a všechny ostatní, kteří jednají s klienty o platbách. Užitečný je rovněž pro manažery a majitele firem, kteří zpravidla dojednávají splácení nejzávažnějších pohledávek.

 

Délka videoprogramu: 31 minut
Producent: Key Knowledge

PŘIJÍMÁNÍ TELEFONÁTŮ

19.118,- Kč s DPH
PŘIJÍMÁNÍ TELEFONÁTŮ

19.118,- Kč s DPH

19.118,- Kč s DPH

Obsah programu

Jsme v kanceláři firmy, které jistě záleží na dobrých vztazích s obchodními partnery. Slyšíme, jak asistentka přijímá telefonát. Jméno firmy uvádí jako první. Volajícího nechává čekat, aniž mu oznámí, co se děje. Nezeptá se, co může vyřídit, nezapíše si pořádně jméno a telefonní číslo, datum a čas telefonátu... Přehlídka chyb při přijímání telefonátů pokračuje a je zřejmé, že tyto nedostatky v telefonování volajícího zákazníka negativně ovlivňují. Spokojen není ani šéf, protože se nedozví, kdo volal. Asistentky v kanceláři si brzy samy uvědomí, že dělají při přijímání telefonátů chyby a rozhodnou se, že samy procvičí správné postupy. Sledování dalších částí videofilmu diváky učí z chyb, ale i správných technik telefonní komunikace, které dívky používají.

Co program přináší

Poskytuje důležité poznatky a praktické návody, které se týkají techniky přijímání telefonátů. Máte-li pocit, že prostřednictvím telefonu podávají vaše sekretářky nebo asistentky špatnou "vizitku" volajícím, projděte s nimi hlavní body videoprogramu. Naučte je pomocí tohoto programu správně telefonovat. Nepodceňujte telefon, je to okno do Vaší firmy nebo instituce. Proškolení v telefonování je nezbytné zejména pro mladý a nezkušený personál, který paradoxně vyřizuje většinu telefonátů firmy.

Pro koho je program určen

Pro sekretářky, asistentky a office manažerky. Nebude však ztrátou času, pokud se s ním seznámí i ostatní pracovníci a manažeři. Přijímání telefonátů je součástí firemní kultury a tudíž věcí všech.

 

Délka videofilmu: 21 minut
Producent: Video Arts

KDYŽ DOPISY PROMLUVÍ

10.285,- Kč s DPH
KDYŽ DOPISY PROMLUVÍ

10.285,- Kč s DPH

10.285,- Kč s DPH

Obsah programu

Ve fiktivní budoucnosti píší dopisy zákazníkům počítače podle stručných slovních instrukcí. David - asistent šéfa marketingu - je zjevně spokojen, že při psaní dopisů jej nahrazuje stroj. Instrukce předsedy správní rady však zní jasně: napříště nelze nechat počítače psát dopisy bez dozoru - texty jsou chladné a stereotypní, což klienti poznají. Péče o zákazníka v tomto citlivém místě trpí. "Společnosti bez péče o zákazníky se stanou společnostmi bez zákazníků", konstatuje na závěr předseda. David se proto musí pustit do psaní dopisu společně s počítačem, který mu však může v mnohém poradit: doporučuje mu nepsat příliš dlouhé věty, dát si pozor na interpunkci, nepoužívat žargon atd. Nakonec se i David naučí, jak správně oslovit zákazníka dopisem.

Co program přináší

Ke správné stylizaci obchodních dopisů je třeba dodržovat těchto 8 základních bodů:

 • Zvažte situaci a cíl vašeho dopisu.
 • Rozhodněte se, co napsat.
 • Své myšlenky uspořádejte, dopis strukturujte.
 • V úvodu uveďte důvod, proč píšete.
 • Na závěr se zmiňte o tom, co bude následovat.
 • Předvídejte reakce vašeho čtenáře.
 • Používejte jednoduchá slova a krátké věty.
 • Neváhejte nahlédnout do pravidel pravopisu.

Pro koho je program určen

Pro každého, kdo alespoň občas musí napsat obchodní dopis. Nezapomeňte, že dopis je velmi čitelnou vizitkou kultury firmy i pracovníka!

Délka videofilmu: 30 minut
Producent: Key Knowledge

PREZENTACE OD A DO Z

22.821,- Kč s DPH
PREZENTACE OD A DO Z

22.821,- Kč s DPH

22.821,- Kč s DPH

Obsah programu

Videoprogram probírá hlavní úskalí prezentace. V první epizodě, která je nazvána "Pocit nervozity", má hlavní postava příběhu velmi špatný dojem z uskutečněné prezentace a obává se, že i příště to nevyjde. Program nenásilně radí, jak se s tím vypořádat. Obsah druhé epizody prozrazuje již název: "Nejde o to, co řeknete, ale jak to řeknete". Je věnována tomu, jak upoutat pozornost posluchačů. Jakmile získáte zájem, jste na nejlepší cestě uspět. Třetí epizoda "Nedostatek plánování je plánem neúspěchu" Vás povede při přípravě prezentace - stanovte si cíle, seznamte se se svými posluchači, strukturujte projev, používejte vizuální pomůcky... Čtvrtá epizoda radí, jak udržet kontrolu nad prezentací, a pátá "dává dohromady" všechna předcházející doporučení.

Co program přináší

Úroveň prezentace a úroveň jazykové výbavy je podle reprezentativního výzkumu velkou slabinou českých a slovenských manažerů. Zatímco v oblasti speciálních odborných znalostí a dovedností nejsou ve srovnání se západoevropskými kolegy vůbec pozadu, někdy disponují i něčím navíc, prezentace není zrovna oslnivá. Přitom při nabídce srovnatelných produktů je právě úroveň prezentace tím, co získává "body", které nakonec rozhodnou. Program "Prezentace od A do Z" představuje vydatnou pomoc všem těm, kteří chtějí prostřednictvím profesionální prezentace a image zdůraznit kvalitu toho, co nabízejí druhým.

Pro koho je program určen

S dobrou prezentací vyhrávají všichni bez ohledu na postavení a profesi. Nicméně mimořádný význam má tento program pro ty, kteří reprezentují sebe a firmu na veřejnosti, před klienty, úřady apod.

Délka videofilmu: 53 minut
Producent: Video Arts, Anglie

STAŇTE SE PŮSOBIVÝM ŘEČNÍKEM

20.473,- Kč s DPH
STAŇTE SE PŮSOBIVÝM ŘEČNÍKEM

20.473,- Kč s DPH

20.473,- Kč s DPH

Obsah programu

Dva mladí pracovníci firmy se snaží před vedením obhájit názor, že nový produkt je již zralý pro zavedení na trh. Možná ano, ale způsob, jakým svůj názor vysvětlují, celou záležitost odsuzuje k nezdaru. Ve filmu je však možné všechno, lze se vrátit na začátek a znovu zkusit vše tak, jak by to mělo správně být. Druhou situací je firemní konference, na které má marketingová specialistka vystoupit se svou analýzou, a třetí situací je podniková slavnost, na které má reprezentant firmy přednést přípitek. V obou případech aktéři svou roli nejdříve podcení, ale po té - náležitě poučeni lektorem - to zkusí znovu a tentokrát s úspěchem.

Co program přináší

Výukový program "Staňte se působivým řečníkem" je názorným kurzem prezentace a rétoriky. Poskytuje cenné rady, které lze dobře využít při přípravě obchodní prezentace, porady nebo konference firmy, při promýšlení projevu na slavnostní příležitost apod. Představuje praktickou instruktáž, co a jak říci, jak získat potřebnou jistotu, jak ovládnout svůj hlas, jak se vyvarovat chyb, kterých se často řečníci dopouštějí. Ukazuje rovněž, jaké vizuální pomůcky bychom měli mít připraveny a kdy a jak je při projevu (vystoupení) využít, abychom zaujali a byli přesvědčiví.

Pro koho je program určen

Jestliže chcete před kolegy obhájit svůj názor nebo projekt, jestliže osobně nabízíte produkty firmy, jestliže vystupujete na veřejnosti a chcete získat lidi na svou stranu, pak je tento výukový program určen právě Vám.

Délka videofilmu: 24 minut
Producent: Key Knowledge, Anglie

ŘEČ TĚLA – PRO MANAŽERY

20.401,- Kč s DPH
ŘEČ TĚLA – PRO MANAŽERY

20.401,- Kč s DPH

20.401,- Kč s DPH

Obsah videoprogramu

Program se zamýšlí nad chováním vedoucích pracovníků v různých situacích. Manažeři v ukázkách neříkají nic špatného, ale způsob, jakým to říkají, zbytečně snižuje jejich vážnost, nebo účinek sdělovaného, anebo obojí. Dobrá kontrola vlastní "řeči těla" i schopnost citlivě vnímat signály "řeči těla" podřízených značně pomáhá manažerovi v komunikaci. V první ukázce sledujeme, jak pouhá změna řeči těla vede ke zvýšení pozornosti posluchačů při prezentaci, k lepšímu přijetí sdělovaného, k celkově lepšímu vyznění akce. Druhá ukázka nás zavádí do poměrně vypjatého momentu pracovní porady. Špatná řeč těla směřuje ke konfrontaci, dobrá k potřebnému konsensu. Ve třetí ukázce je zachycen pohovor manažerky se zaměstnancem. Správně "vysílané" signály řeči těla pomáhají k otevřenosti a sdílnosti.

Co program přináší

Program navazuje na základní kurz k řeči těla (viz kat. č. 44) a významně jej rozšiřuje o detailní pohled na různé situace, do kterých se často dostávají manažeři, ale ve kterých nejsou vždy připraveni adekvátně reagovat na signály "řeči těla" svých podřízených a kolegů. Cílem programu je vysvětlit manažerům, že na jejich schopnosti používat "řeč těla" a vnímat její signály u podřízených velmi záleží. Ovlivňuje natolik důležité věci, jako je loajalita, motivace nebo iniciativa lidí, kteří pracují v jejich týmech. Program poskytuje manažerům novou praktickou dimenzi komunikace.

Pro koho je program určen 

Jednoznačně pro všechny manažery, počínaje mistry a konče generálním ředitelem.

Délka videofilmu: 15 minut
Producent: Video Arts

ŘEČ TĚLA – PRO PRODEJCE

20.401,- Kč s DPH
ŘEČ TĚLA – PRO PRODEJCE

20.401,- Kč s DPH

20.401,- Kč s DPH

Obsah programu 

Ano, mnozí prodejci se skutečně ani nedostanou k tomu, aby mohli zjistit potřeby potenciálního klienta, aby mu vysvětlili, že to, co pro něj mají, přesně řeší jeho problém nebo plně uspokojí jeho potřebu. Svým chováním v prvních několika sekundách zákazníka "vyplaší", odradí, znejistí, takže zákazník již nemá zájem na jakékoliv další komunikaci. Většinou za takové nešťastné zahájení obchodního rozhovoru nemohou slova, ale právě "řeč těla". Scénka nás zavádí na začátek obchodní schůzky. Ukazuje, jak lze začít nešťastně, ale i velmi profesionálně. Názorně je zde předvedeno i využití tzv. postojové ozvěny. Ve druhé scénce je analyzováno špatné a dobré jednání prodejce ve vztahu k potenciální zákaznici.

Co program přináší

Program nabízí detailní znalosti řeči těla v prodejních situacích. Radí, jak odstranit "bariéry" mezi prodejcem a potenciálním klientem. Varuje před vstupováním do "chráněného prostoru" - tzv. "bubliny" potenciálního zákazníka. Naopak v jistém okamžiku je vhodné přistoupit (přisednout) blíž a opětovat tak projevený zájem o nabízenou věc nebo službu.

Pro koho je program určen

Pro všechny pracovníky v oblasti prodeje, počínaje dealery a konče šéfy obchodních a marketingových oddělení. Program analyzuje nejčastější chyby v mimoverbální komunikaci prodejců a přispívá k uvědomění si a odstranění nedostatků.

Délka videofilmu: 15 minut
Producent: Video Arts

ŘEČ TĚLA – PRO STYK S VEŘEJNOSTÍ

20.401,- Kč s DPH
ŘEČ TĚLA – PRO STYK S VEŘEJNOSTÍ

20.401,- Kč s DPH

20.401,- Kč s DPH

Obsah programu

Existují povolání, ve kterých lidé musí vystupovat jménem svých institucí/firem i v nepříjemných situacích, na nichž sami často nemají žádný podíl. V takových situacích rozumná vysvětlení zpravidla nezabírají. Mnohem důležitější je projevit pochopení, sympatie apod. Řeč těla je k tomu často nejlepším prostředkem anebo alespoň prostředkem významně podporujícím to, co sledujeme. Setkáváme se s rozhněvaným mužem v hotelové recepci a se skupinou zoufalých pasažérů letecké společnosti, kterým se ztratila cestou zavazadla. Jak si s těmito situacemi poradí (s pomocí řeči těla) nezkušená a naopak zkušená recepční a stevardka?

Co program přináší

Zdravotní sestry, letušky a mnozí další, kteří jsou ve styku s veřejností, musí být "dobrými lháři", když jednají s rozrušenými lidmi v tísni. Program učí, jak být "dobrým lhářem". V první řadě je k tomu třeba dobrá znalost řeči těla a její praktické používání. Je totiž příznačné, že "špatní lháři" méně gestikulují, krčí rameny s pozvednutím rukou dlaněmi nahoru, často se dotýkají tváře, zaujímají nepřirozené postoje, které prozrazují jejich nepříjemné pocity. Dobrá řeč těla pomáhá k uklidnění, k získání kontroly nad nespokojenými zákazníky.

Pro koho je program určen 

Do "cílové skupiny", na kterou je film zaměřen, patří nejen lidé ze státní správy, z nemocnic, z dopravních kanceláří, ale např. i policisté, požárníci a mnozí další, kteří pracují s veřejností v kritických situacích.

Délka videofilmu: 15 minut
Producent: Video Arts

ŘEČ TĚLA – ZÁKLADNÍ PROGRAM

20.328,- Kč s DPH
ŘEČ TĚLA – ZÁKLADNÍ PROGRAM

20.328,- Kč s DPH

20.328,- Kč s DPH

Obsah programu

Většina lidí si uvědomuje, že často více záleží na tom, co druhým lidem sdělujeme o určité záležitosti, než to, jaká je tato záležitost ve skutečnosti. Zdaleka ne všichni lidé si však uvědomují, že někdy to nejsou slova, která rozhodují o výsledku komunikace, ale spíše naše gesta, mimika, určité mimovolní reakce, které prozrazují více, než si obvykle připouštíme. Program nás uvádí do pěti situací, ve kterých se přesvědčujeme o tom, že špatnou "řečí těla" lze jinak dobrou a promyšlenou komunikaci pokazit. Nejdříve sledujeme pracovní schůzku s novým klientem, poté dramatickou komunikaci v hotelové recepci, pohovor personalistky s pracovníkem, chování prodavače vůči zákaznici a nakonec prezentaci uvnitř firmy. Vždy je názorně předvedeno, jak může řeč těla - při shodných slovech - výsledný efekt zhoršit nebo naopak výrazně zlepšit.

Co program přináší

V první řadě si uvědomíme, jak významnou součástí komunikace je řeč těla. Budeme se snažit změnit své chování, abychom mimoděk neprozrazovali při jednání naše vnitřní pocity (obavy, zlost, rozpaky apod.). A konečně se znalostí "body language", budeme mít při komunikaci s druhými určitou výhodu, budeme vnímat řadu signálů, které nám napoví, co skutečně cítí a co si myslí náš partner v jednání. Převaha, kterou takto získáme v komunikaci s druhými, určitě stojí za čas, který budete věnovat se tomuto programu.

Pro koho je program určen

Znalost "řeči těla" je velmi důležitá pro manažery, prodejce, novináře, právníky, personalisty... Jednoduše pro všechny profese, ve kterých je schopnost dobré komunikace základem práce.

Délka videofilmu: 21 minut
Producent: Video Arts

JAK ŘÍKAT CO SI MYSLÍME

20.268,- Kč s DPH
JAK ŘÍKAT CO SI MYSLÍME

20.268,- Kč s DPH

20.268,- Kč s DPH

Obsah programu

Každý z nás ve svém životě zastává mnoho sociálních rolí. Jerry je nejen pracovníkem marketingu, ale také manželem a otcem malého Marka. Práce v oddělení je náročná, Jerry nedokáže odmítnout nový úkol - je nucen pracovat dlouho do noci, nestihne Markův koncert, a přesto úkol nedokončí. Problémy se stupňují a Jerry, ačkoli zná příčinu svých starostí, není schopen dostat se z kruhu nesplnitelných povinností. Mnoho z nás má podobné problémy. Řešení je snadné - buďte asertivní! Řada lidí se domnívá, že nejlepší je buď ustoupit, nebo jít tvrdě za svým. Existuje však "zlatá" střední cesta v podobě asertivního chování, které je nejefektivnější, ale je nutné se mu naučit.

Co program přináší

Program vede k dodržování kroků asertivity:

 • rozhodni se, co chceš
 • řekni to jasně a konkrétně
 • zdůrazni to, co říkáš, tím, jak to říkáš
 • nedej se zmanipulovat, odvést jinam
 • pozorně naslouchej a analyzuj
 • směřuj k návrhu řešení typu "výhra - výhra".

Pro koho je program určen

Neexistuje člověk, který by nepotřeboval zdokonalovat své jednání vůči druhým a zefektivňovat svou komunikaci. "Jak říkat, co si myslíme" je programem pro všechny pracovníky.

Délka videofilmu: 27 minut
Producent: Video Arts

UMĚNÍ NASLOUCHAT

19.118,- Kč s DPH
UMĚNÍ NASLOUCHAT

19.118,- Kč s DPH

19.118,- Kč s DPH

Obsah programu

Finanční manažer Duncan zjistí nepříjemnou skutečnost - nebyly včas připraveny peníze pro firemní potřeby. Duncan se snaží najít příčiny, ale jeho samolibé chování a neschopnost naslouchat druhým jej zesměšňuje a nevede k žádnému řešení. Na scénu vstupuje Duncanovo "druhé já" a nabízí pomoc. Série retrospektivních záběrů ukazuje chyby, kterých se Duncan dopustil. Postupně se učí pozorně naslouchat svým podřízeným, zjišťovat příčiny problémů a přijímat opatření, aby k podobným situacím již nedocházelo. K růstu prestiže manažera stačilo málo: pozorně naslouchat druhým.

Co program přináší

Řada cenných rad a praktických cvičení, které Vám pomohou při komunikaci:

 • projevovat zájem,
 • klást správně otázky,
 • držet se tématu,
 • ověřovat si, že sdělené je správně chápáno,
 • vyhodnocovat informace,
 • potlačovat osobní pocity.

Pro koho je program určen

Program patří mezi ty, kterými by mělo projít celé osazenstvo firmy či instituce. Zvlášť důležitý je pro manažery všech úrovní, kteří mnohdy příliš mluví a málo naslouchají svým podřízeným.

Délka videofilmu: 20 minut
Producent: Video Arts

UMĚNÍ VYJEDNÁVAT

22.688,- Kč s DPH
UMĚNÍ VYJEDNÁVAT

22.688,- Kč s DPH

22.688,- Kč s DPH

Obsah programu

Jak se připravit na vyjednávání, jak je zahájit, kdy a jak učinit nabídku a jak dovést jednání k úspěchu? To vše je obsahem rad George, manažera místní firmy, které dává své přítelkyni Daphne, majitelce malého hotelu. První pokusy Daphne vyjednávat končí nezdarem. Spíše ztrácí než získává při vyjednávání s majitelem autoservisu, se svou hospodyní a stavební firmou. Každá nová zkušenost a rady George ji však posouvají kupředu na cestě k úspěšnému vyjednávání. Příběh končí vtipným a pohotovým vyjednáváním Daphne s Georgem. Zde již proti sobě stojí zdatní vyjednavači, kteří pro sebe maximalizují výhody, ale současně chápou, že i ten druhý musí "získat".

Co program přináší

Končí-li komunikace tím, že obě strany mají pocit, že dosáhly toho, co je pro ně důležité, je to předpoklad, že i v budoucnu budou mít zájem spolu komunikovat (obchodovat, spolupracovat, scházet se...). Komunikace však také může skončit spokojeností jen jedné strany nebo se také může stát, že obě strany se rozejdou s pocitem "prohry". Pokračování komunikace pak bude zřejmě nemyslitelné. Program naučí každého vyjednávat tak, aby obě strany z jednání odcházely s pocitem výhry. A to je základ úspěchu jakékoliv činnosti, ve které jsme závislí na druhých.

Pro koho je porgram určen

Program je určen všem lidem, pro které je vyjednávání důležitým předpokladem jejich úspěchu – obchodníkům, manažerům, politikům, odborářům a mnoha dalším.

Délka videofilmu: 29 minut
Producent: Key Knowledge

JAK SE VYPOŘÁDAT S NAMÍTKAMI

20.268,- Kč s DPH
JAK SE VYPOŘÁDAT S NAMÍTKAMI

20.268,- Kč s DPH

20.268,- Kč s DPH

Obsah programu

Hrdina videoprogramu zakoupí v imaginárním hračkářství hru - hru na prodávání. Úkolem prodejce ve hře je prodávat výrobky a služby klientům. Hra se však novému majiteli příliš nelíbí. Naprogramovaní zákazníci neustále kladou námitky a náš hrdina si s nimi neví rady. Dokonce se vrací do hračkářství a žádá o jinou hru, ale bez námitek. Jaká by to byla hra na prodávání, kdyby kupující neměli námitky? Prodejce by nebyl prodejcem, ale dodavatelem. A tak se hrdina filmu začíná učit zdolávat námitky. Naučí se, že námitka není nutně začátek špatného konce prodeje. Naopak, námitky zpravidla vznášejí ti, kteří o koupi uvažují.

Co program přináší

Program vysvětluje, co kupující námitkami nejčastěji rozumějí. Poradí prodejcům, jak na ně správně reagovat a procvičí je v tom, jak je využít jako záchytný bod pro zjištění potřeb a požadavků klienta a pro jejich uspokojení. Na námitky je proto třeba pohlížet kladně, jako na výzvu ze strany klienta, kterou musí prodejce překonat, aby dosáhl úspěšného uzavření obchodu. Absolvování programu bude velkým povzbuzením zvláště pro začínající prodejce, kteří se námitek zákazníků obávají. Užitečný bude i pro zkušené prodejce, kteří budou moci konfrontovat své postupy s postupy doporučenými ve filmu.

Pro koho je program určen

Zdánlivě je program určen jen prodejcům, ale své uplatnění nalezne u všech pracovníků firmy, kteří vstupují do kontaktu s klienty (pracovníci public relations, péče o zákazníky, asistentky atd.)

Délka videofilmu: 30 minut
Producent: Key Knowledge

JAK UZAVŘÍT OBCHOD

20.268,- Kč s DPH
JAK UZAVŘÍT OBCHOD

20.268,- Kč s DPH

Obsah programu

V obchodním jednání jde vždy především o souhlas zákazníka. Jak tento souhlas získat? Existuje několik způsobů uzavírání obchodu. Uplatňování těchto pravidel však neplatí pouze pro vztah prodejce a zákazníka, ale i pro další mezilidské vztahy. Vždy musíme druhého dovést k poznání, že souhlas mu přinese prospěch. Videoprogram srovnává průběh a výsledky obchodních jednání, kdy byla pravidla uplatněna, a kdy hrdina postupoval nepromyšleně.

Co program přináší

Program instruuje, jak v praxi využít 10 zlatých pravidel uzavírání prodeje:

 • metoda "řekněte si o to",
 • postup "formulář objednávky",
 • systém "buď - anebo",
 • technika "jednoduchý Nelson",
 • postup "vévoda z Wellingtonu",
 • metoda "doporučení",
 • metoda "ztracený obchod",
 • vylučovací metoda k odhalení podstaty námitky,
 • reakce na "já si to ještě rozmyslím"
 • případ "závěrečné námitky".

Pro koho je program určen

Program, který již pomohl stovkám prodejců, je určen prodejcům materiálních i nemateriálních produktů. Je výborným pomocníkem pro šéfy, kouče a trenéry prodejních týmů. Zefektivní obchodní jednání prodejců v terénu i v obchodní síti.

Délka videofilmu: 27 minut
Producent: Key Knowledge

JAK ZAČÍT OBCHODNÍ ROZHOVOR

20.268,- Kč s DPH
JAK ZAČÍT OBCHODNÍ ROZHOVOR

20.268,- Kč s DPH

20.268,- Kč s DPH

Obsah programu

Zahájení obchodního jednání je často jeho nejobtížnější fází. V několika vteřinách buď uděláte dobrý dojem a máte z poloviny vyhráno, nebo uděláte chybu a zákazník vůči vám zaujme lhostejný nebo nepřátelský postoj. Prodejce Bill Jones, který ovládá mnohé z potřebných dovedností, dokáže překonávat námitky, vysvětlit užitek produktu, rychle uzavřít obchod... Problém je v tom, že se k tomu všem většinou ani nedostane. Neumí totiž začít obchodní rozhovor. Místo aby zákazníka zaujal, stočí řeč co nejrychleji na nabízený produkt. Program na třech příkladech (prodej pohonných hmot, elektroniky a pojištění) dokládá, že pokud zákazníka zaujmeme, vytvoříme tak předpoklady pro úspěšné obchodní jednání.

Co program přináší

Jak zaujmout zákazníka, aby měl vůbec chuť s prodejcem (prodavačem) komunikovat? Program představuje a procvičuje tři základní metody, které prodávajícímu umožňují odkrýt potřeby zákazníka a tím jej zaujmout. Současně zdůrazňuje, že je nezbytné "prodávat" dobře koncipovaný obchodní rozhovor, a ne produkt. Profesionální prodejce nesmí působit ani jako potulný šejdíř, ani jako děd vševěd. Musí respektovat čas druhých, působit důvěryhodně, být kompetentní a projevovat zájem o zákazníka. Program radí, jak na to.

Pro koho je program určen

Pro všechny, kteří jsou v kontaktu se zákazníky. Pro prodejce a poradce v terénu, pro pracovníky za přepážkami, i pro prodavače v obchodních střediscích. Šéfové a trenéři prodeje ocení návaznost na programy o technikách prodeje.

Délka videofilmu: 25 minut
Producent: Key Knowledge

POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

10.285,- Kč s DPH
POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

10.285,- Kč s DPH

10.285,- Kč s DPH

Obsah programu

Videoprogram začíná diskusí zkušených prodejců na téma "využívání telefonu". Shodují se v tom, že telefon používají jen jako poslední prostředek. Mají pravdu, pomocí telefonu se dá přímo prodávat málo co. Používat telefon jako náhradu za osobní obchodní jednání se obvykle nevyplácí. Na druhé straně je telefon prostředkem, který znásobuje možnosti prodejce a dokáže ušetřit mnoho času, který může být využit právě pro osobní jednání s klienty. Platí to zvláště nyní, kdy prodejce může mít mobilní telefon stále při sobě. Videoprogram vysvětluje kdy, v jakých situacích, za jakým účelem a jak lze telefon s úspěchem využít. Varuje však také před telefonickými jednáními s klienty nebo vytipovanými zájemci, která nejsou dostatečně promyšlena a připravena.

Co program přináší

Program přináší odpověď na klíčové otázky, jejichž správné zodpovězení (a hlavně využití v praxi) může přinést výrazně větší efekt uplatnění telefonu při prodeji:

 • Kdy je a kdy není vhodné používat telefon?
 • Může telefonický hovor nahradit osobní kontakt?
 • Jak telefonicky "prodat" schůzku?
 • Je nutné telefonický rozhovor připravit, a jak?
 • Pomůže prodejci zpracované schéma rozhovoru?

Pro koho je program určen

Pro prodejce, kteří většinou používají telefon k ověřování informací a k dohodnutí schůzek. Užitečný je však prakticky pro všechny pracovníky firem, kteří jednají se zákazníky. Šéfům prodejních týmů ušetří hodně času při výcviku sjednávání obchodních schůzek.
Délka videopragramu: 21 minut
Producent: Key knowledge

PRODÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM

20.268,- Kč s DPH
PRODÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM

20.268,- Kč s DPH

20.268,- Kč s DPH

Obsah programu 

Mladý a nezkušený prodejce překypuje nadšením a touhou vrhnout se do obchodování. Je přesvědčen, že do zásad prodeje snadno vnikne praxí a pomyšlení na nudné studium teorií prodejních dovedností ho přinejmenším znervózňuje. Ačkoli má znamenitého školitele, který se snaží jeho cestu maximálně zkrátit, je náš prodejce vždy "chytřejší". Rady vyslechne na půl ucha a hrne se k zákazníkovi. V reálné prodejní situaci však zjišťuje, že nadšení nestačí. Je nutné skutečně respektovat některé zásady prodeje a postupovat krok za krokem až k uzavření obchodu. Žádný stupeň nelze vynechat či přeskočit, chceme-li vytěžit z obchodní schůzky maximum.

Co program přináší

program pomáhá urychlit a zefektivnít trénink zvláště nových členů prodejního týmu. Prakticky dokazuje, jak je nezbytné:

 • perfektně znát produkt, který prodejce nabízí
 • umět vyhledávat správné zákazníky
 • připravit se dobře na první kontakt
 • umět zjišťovat potřeby klienta a reagovat na ně
 • vědět, jak správně prezentovat sebe a produkt
 • umět ve správný čas uzavřít obchod
 • trvale pečovat o klienta (poprodejní servis)

Pro koho je program určen

Pro všechny prodejce a manažery prodeje, kterým výrazně usnadní proškolení nových členů týmu a pomůže jim kontrolovat dodržování prodejního postupu u prodejců se zkušenostmi. Program by se měl stát "slabikářem" prodejců, který by měl být čas od času opakován.

Délka videofilmu: 28 minut
Producent: Key knowledge

ŠKOLA PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ I.

19.058,- Kč s DPH
ŠKOLA PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ I.

19.058,- Kč s DPH

19.058,- Kč s DPH

Obsah programu

Tato pětidílná série videoprogramů se stane skutečnou "školou" začínajícím prodejcům a užitečným pomocníkem těch "ostřílených", kteří někdy zapomínají na výhody základních postupů, které jim pomohly stát se úspěšnými v oboru.
Úvodní díl obrací naši pozornost k základům každého obchodního jednání, kde rozhoduje hledisko zákazníka. S třemi hlavními aktéry, z nichž každý prodává jiný produkt nebo službu, budeme svědky toho, jak zjišťují potřeby zákazníků. Přesvědčí Vás, že jen aktivní naslouchání otevře cestu k dalšímu jednání s klientem.

Co program přináší

Program je určen k tréninku základních principů prodávání. Účastníky kurzu přesvědčí, že:

 • úspěšný prodejce buduje vždy vztah se zákazníkem,
 • lidé kupují výhody a užitek, nikoliv charakteristiky nebo parametry služeb a výrobků,
 • vžít se do "kůže" zákazníka a nabídnout mu tak správné výhody je více než nutností.

Pro koho je program určen

Program je určen jak začínajícím prodejcům, kterým pomůže pochopit základní principy prodeje a překonat "dětské nemoci", tak i zkušeným prodejcům, kterým připomeneme zásady, na které se někdy zapomíná.

Délka videofilmu: 17 minut
Producent: Video Arts, Anglie

ŠKOLA PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ II.

19.058,- Kč s DPH
ŠKOLA PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ II.

19.058,- Kč s DPH

19.058,- Kč s DPH

Obsah programu

V druhém dílu pětidílné série "Školy prodejních dovedností" nám Lee, Carol a Nick ukazují nejprve různé způsoby, jak vyhledávat potenciální zákazníky – např. na doporučení od spokojeného zákazníka, pomocí informací získaných po telefonu nebo i schůzky bez ohlášení. Dále jsou prezentovány způsoby sjednávání osobních schůzek po telefonu, příprava podkladů a úspěšné vedení telefonických hovorů směřujících k uskutečnění osobní schůzky.

Co program přináší

Program pomáhá zefektivnit trénink prodejců. Zejména však je zaměřen na:

 • vyhledávání potenciálních zákazníků,
 • získávání informací po telefonu,
 • přípravu a vedení telefonických hovorů,
 • sjednání schůzky s  tím "správným" člověkem.

Pro koho je program určen

Pokud se domníváte, že kontaktování zákazníků nepřináší žádoucí efekt, pak je tento program určen právě Vám.

Délka videofilmu: 26 minut
Producent: Video Arts, Anglie

ŠKOLA PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ III.

19.058,- Kč s DPH
ŠKOLA PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ III.

19.058,- Kč s DPH

19.058,- Kč s DPH

Obsah programu

To, že někdo souhlasil se schůzkou, ještě neznamená, že má zájem o koupi. V tomto dílu nás učí naši tři prodejci, Lee, Carol a Nick, jak budovat vztah se zákazníkem. Jak navrhnout program schůzky a zjistit zákazníkovy skutečné požadavky, aby mu bylo možné předložit tu nejlepší nabídku. Tento program také zdůrazňuje, že je zapotřebí sledovat při komunikaci reakce zákazníka a jeho "řeč těla".

Co program přináší

Videoprogram umožňuje pochopit a rychle si osvojit tyto zásady:

 • první dojem se počítá,
 • vztah se zákazníkem budujte od samého začátku,
 • klaďte otázky,
 • poslouchejte zákazníka,
 • ujistěte se, že jste informaci správně pochopili, nepodceňujte řeč těla,
 • shrňte požadavky a nechte si je potvrdit.¨

Pro koho je program určen

Program je určen pro všechny, kdo přicházejí do styku se zákazníky, a to od prodejců v terénu až po pracovníky u přepážek.

Délka videofilmu: 20 minut
Producent: Video Arts, Anglie

ŠKOLA PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ IV.

19.058,- Kč s DPH
ŠKOLA PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ IV.

19.058,- Kč s DPH

19.058,- Kč s DPH

Obsah programu

V následujícím díle se aktéři ocitají z hlediska uzavření obchodu v náročných fázích. Poté, co zdůrazní zákazníkům výhody odpovídající jejich potřebám, musí čelit námitkám na cenu, kvalitu atp. Daří se jim odhalovat skutečné obavy klientů, jenž se skrývají za námitkou, vhodně na ni reagují a připravují si tak půdu pro finální část celého jednání - uzavření obchodu.

Co program přináší

Ukazuje se, že zvládání těchto částí jednání není obtížné, pokud nepodceníme předchozí přípravu a kroky vedoucí k získání důvěry zákazníka. Několik dalších důležitých kroků umožňujících přikročit k závěrečné fázi jednání. Jedná se například o:

 • prodej výhod, nikoli vlastností,
 • hledání výhod důležitých pro zákazníka,
 • vyjednávání o ceně,
 • vhodné reakce na námitky,
 • zjišťování oprávněnosti námitek,
 • návrh řešení a ujištění se, zda je zákazník spokojen.

Pro koho je program určen

Pro všechny, kteří jsou v  kontaktu se zákazníky. Má co říci prodejcům v  terénu, ale i manažerům, kterým jde o obchodní úspěch.

Délka videofilmu: 23 minut
Producent: Video Arts, Anglie

ŠKOLA PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ V.

19.058,- Kč s DPH
ŠKOLA PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ V.

19.058,- Kč s DPH

19.058,- Kč s DPH

Obsah programu

Uzavření obchodu je kritickým místem prodeje, avšak nemusí být složité. Pokud jste si se zákazníkem vybudovali vztah, zjistili jeho potřeby a ukázali mu, co mu Váš výrobek či služba přinese, vypořádali se s námitkami a získali zákazníkův souhlas, mělo by uzavření obchodu následovat zcela přirozeně. Obchod lze uzavírat několika způsoby a podstatné z  nich jsou v  tomto filmu předvedeny.

Co program přináší

Program poskytuje znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné uzavírání obchodu:

 • dávejte pozor na nákupní signály,
 • stavte na nákupních signálech,
 • když se nezeptáte, nic nezískáte,
 • zbytečně nespěchejte,
 • s rozvahou si řekněte o zakázku a pak se "stáhněte".

Pro koho je program určen

Program je určen všem prodejcům materiálních i nemateriálních produktů. Je vhodným pomocníkem pro vedoucí a pro trenéry prodejních týmů. Zefektivní zejména uzavírání obchodů, a to jak u prodejců v  terénu, tak v obchodní síti.

Délka videofilmu: 15 minut
Producent: Video Arts, Anglie

ZÍSKÁVÁNÍ ZÁJEMCŮ

15.125,- Kč s DPH
ZÍSKÁVÁNÍ ZÁJEMCŮ

15.125,- Kč s DPH

15.125,- Kč s DPH

Obsah programu

Všechny firmy ztrácejí postupně některé své zákazníky a nemusí to být jejich chyba. Zákazník může zbankrotovat, daný produkt pro něj přestane být důležitý, anebo ho zláká konkurence. Proto je nutné systematicky kontaktovat nové zájemce, nejen aby se "ztracení" klienti vynahradili, ale také aby rostl obrat. V programu sledujeme osudy mladé samostatné podnikatelky - fotografky, jejíž studio ztrácí zákazníky. Situace se stále horší. S pomocí strýčka se však naučí vyhledávat nové zákazníky a svůj nepříliš úspěšný podnik změní v prosperující firmu. Z počátku je poněkud zklamána tím, jak velké úsilí musí vynaložit k získání několika zákazníků, ale brzy se nadchne pro potenciál, který je v jednotlivých technikách vyhledávání zákazníků obsažen.

Co program přináší

Videofilm seznamuje s hlavními technikami úspěšného prospektingu v jakémkoli oboru podnikání. Program názorně ukazuje a vysvětluje:

 • proč je nezbytné stále získávat nové zájemce,
 • jak prospekting zakomponovat do každodenního prodejního programu,
 • jak uplatnit sedm efektivních technik pro získávání zájemců.

Pro koho je program určen

Pro všechny skupiny lidí, jejichž hlavní nebo alespoň důležitou součástí práce je prodej zboží nebo služeb. Má co říci prodejcům v terénu, šéfům prodeje, majitelům a manažerům firem, kterým jde o obchodní úspěch.

Délka videofilmu: 25 minut
Producent: Key Knowledge

JAK SPRÁVNĚ OBSLOUŽIT ?

20.086,- Kč s DPH
JAK SPRÁVNĚ OBSLOUŽIT ?

20.086,- Kč s DPH

20.086,- Kč s DPH

Obsah programu

Prodavač Saunders v průběhu krátké doby vystřídal tři zaměstnání a každé z nich končilo výpovědí ze strany zaměstnavatele. Proč? Postupně s ním a s jeho zákazníky procházíme momenty, kdy jako prodavač selhal a zákazníci odešli bez zboží a s rozhodnutím, že si příště vyberou jiný obchod. V čem Saunders chyboval? Program analyzuje jednotlivé situace a vysvětluje, jak se chová prodavač-profesionál.

Co program přináší

Program lze doporučit všem majitelům a vedoucím obchodů a obchodních firem ke zlepšení přístupu prodavačů a prodavaček k zákazníkům a tím i ke zvýšení úspěšnosti prodeje. Videoprogram přispěje:

 • k vytvoření dobrého "prvního dojmu" zákazníka,
 • k lepšímu vzhledu prodavače / prodavačky,
 • k větší zdvořilosti a přátelskému chování,
 • k respektování zákazníka, jeho důležitosti a potřeb,
 • k plnému porozumění zákazníkovi,
 • k uspokojení zákazníka, ale i prodávajícího.

Pro koho je program určen 

Program je určen všem, kteří mají co do činění s prodejem v obchodech. Je srozumitelným a účinným návodem k pozitivní změně chování prodávajícího personálu, ale i vedoucích prodejen a všech dalších pracovníků. Je nezbytný pro začínající, ale má co říci i zkušeným obchodníkům.

Délka videofilmu: 25 minut
Producent: Key Knowledge

V KŮŽI ZÁKAZNÍKA

20.268,- Kč s DPH
V KŮŽI ZÁKAZNÍKA

20.268,- Kč s DPH

20.268,- Kč s DPH

Obsah programu

Většina tréninkových mediálních programů, které se týkají služeb zákazníkům, je vhodná převážně jen pro komerční sféru. Videoprogram "V kůži zákazníka" patří k těm, které mají co říci i veřejnému sektoru. Program je koncipován tak, aby měnil postoje pracovníků. Vede je k tomu, aby si uvědomili, že v roli člověka, který je na druhé straně pultu, za úřední přepážkou či okénkem nemocniční ambulance, mohou být také oni sami. Program by měl vyprovokovat v účastnících kurzu otázku: "Proč se nechovám k druhým tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně?" Videofilm nepředkládá žádný výčet pouček. Místo nich vidíme příběh mladé prodavačky, která na vlastní kůži pocítí, jaké to je, když se ti, o jejichž službu žádáte, k Vám chovají neochotně, bez zájmu o Váš problém.

Co program přináší

Videoprogram pomáhá "zlomit" postoje prodavačů, opravářů, státních úředníků, nemocničních sester a mnohých dalších, kteří si v dobách minulých zvykli, že pánem situace jsou oni a nikoliv zákazník. I když tím hlavním, co program sleduje, je změna postoje, nepřímo také zdůrazňuje:

 • Dělejte vše tak, aby zákazník měl pocit, že jste tu pro něj, že je pro vás nejdůležitější.
 • Poskytovat služby je vaší nejdůležitější prací.
 • Neříkejte ne, hledejte řešení a říkejte ano!

Pro koho je program určen

Pro všechny kategorie pracovníků, kteří jsou ve styku s veřejností (se zákazníky, občany, pacienty, žadateli atd.). Zvláštní význam má program pro pracovníky tzv. "první linie".

Délka videofilmu: 23 minut
Producent: Video Arts

OBCHODNÍ PARTNER JAK MÁ BÝT

19.118,- Kč s DPH
OBCHODNÍ PARTNER JAK MÁ BÝT

19.118,- Kč s DPH

19.118,- Kč s DPH

Obsah programu

Dva softwaroví odborníci, Bill a Paul vyvinuli zajímavý počítačový produkt a dohodli se, že jej prostřednictvím nové společné firmy uvedou na trh. Nejdříve se s nimi setkáváme v rolích zákazníků, kteří vybírají své dodavatele. Přichází spolumajitelka účetní firmy a nabízí jim své služby. Jedná jako profesionál, ale srdce Billa a Paula si nezískala. Rovněž zástupce firmy s kancelářskými potřebami neuspěje. Paul, kterého odpoledne čeká jednání s významným potenciálním klientem, přemýšlí o tom, co jako zákazník od prodejce očekává. Jaký musí prodejce být, aby si získal zákazníka a vzbudil v něm chuť obchod uzavřít? Dochází k zásadám, které vzápětí úspěšně uplatňuje při jednání s potenciálním klientem.

Co program přináší

Co profesionální obchodník potřebuje vědět?

 • Jak vyvolat v zákazníkovi dobrý dojem, jak v něm vzbudit pocit důvěry ve vás a v produkt, který nabízíte.
 • Jak dát zákazníkovi najevo, že jste plně kompetentní osoba k prodeji daného produktu.
 • Jak si získat důvěru zákazníka.
 • Jak projevit zájem o zákazníka.
 • Jak komunikovat se zákazníkem.
 • Jak se chovat zdvořile.

Pro koho je program určen

Program je určen těm, kteří již zvládli základní prodejní dovednosti. Významně napomůže zejména pokročilejším prodejcům, kteří své obchodní dovednosti chtějí dovést k dokonalosti.

 Délka videofilmu: 25 minut
Producent: Video Arts

PRODÁVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB V 90. LETECH

17.848,- Kč s DPH
PRODÁVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB V 90. LETECH

17.848,- Kč s DPH

17.848,- Kč s DPH

Obsah programu

Zástupce finanční společnosti je prodejcem i poradcem v jedné osobě. Jedná tak, aby finanční produkt prodal, ale současně seriozně radí a trvale pečuje o zákazníka. Chování finančního poradce v našem filmu je praktickým návodem, jak jednat při sjednávání schůzky, při prvním kontaktu s potenciálním zákazníkem, při získávání zájmu o produkt, odhadu potřeb klienta a při poskytování rad s cílem dlouhodobého udržení zákazníka. Způsob prodeje finančního produktu je předveden v odlišných situacích: při návštěvě starší dámy, mladé rodiny, zkušeného a poněkud nedůvěřivého podnikatele a typického páru ze střední vrstvy. Návštěvy probíhají podle předem promyšleného plánu a současně při respektování všech etických pravidel.

Co program přináší

Program ukazuje, a poté podrobně vysvětluje, co je nezbytné udělat pro získání a udržení zákazníka. Manuál k videoprogramu napomáhá školiteli či manažerovi při vedení krátkých kurzů pro tři skupiny posluchačů: pro prodejce (resp. finanční poradce či obchodní zástupce), pro pracovníky v podpoře prodeje a pro šéfy prodeje. Účastníci kurzu se učí správně zvládnout 6 základních kroků prodeje pojištění, spoření, bankovních, makléřských a jiných finančních služeb.

Pro koho je program určen 

Pro prodejce (poradce a zástupce) v terénu, ale i pro všechny ty, kteří podporují jejich činnost z expozitur a centrál, pro šéfy a trenéry obchodních týmů v oblasti finančních služeb.

Délka videofilmu: 30 minut
Producent: Key Knowledge

PRODEJ Z POHLEDU ZÁKAZNÍKA

19.191,- Kč s DPH
PRODEJ Z POHLEDU ZÁKAZNÍKA

19.191,- Kč s DPH

19.191,- Kč s DPH

Obsah programu

Mike Miller právě vyhrál velkou částku peněz a stal se tím nejlepším potenciálním zákazníkem, jakého je možné si představit. Samozřejmě si chce své peníze „užívat“, ale řada lidí mu nic neprodá, neboť nikdo neposlouchá, co Mike vlastně chce. Ředitel banky pozve Mika na oběd a pokusí se mu prodat nějaké investice. Další prodejce se mu pokouší prodat jachtu. Agentka z realitní kanceláře se dokonce ani neobtěžuje zjistit, jaký dům by si Mike přál mít. Jen jedna osoba – Melanie – Mikovi skutečně naslouchá. Chce Mika přesvědčit o investování do jejího podnikatelského záměru, který slibuje velký úspěch. Pokládá předem promyšlené otázky a poté je schopna ušít svoji nabídku Mikovi přesně „na míru“.

Co program přináší

Cílem videoprogramu je poskytnout prodejcům návod na to, jak si ještě před jednáním shromáždit relevantní a důležité informace o situaci zákazníka a na jejich základě klást předem promyšlené otázky a aktivně naslouchat tak, aby byli schopni předložit nabídku šitou přímo „na míru“ svému zákazníkovi.

Pro koho je program určen

Program je určen pro následující skupiny:

 • pro všechny pracovníky, kteří mají něco společného s prodejem
 • pro pracovníky oddělení péče o zákazníky, marketingu a pro všechny ty, kdo zajišťují podporu prodejnímu týmu.

Délka videofilmu: 35 minut
Producent: Key Knowledge, Anglie

SUPERPRODEJCE

22.688,- Kč s DPH
SUPERPRODEJCE

22.688,- Kč s DPH

22.688,- Kč s DPH

Obsah programu

Využití metody SPEND

 • Situace
 • Problém=Příležitost
 • Efekt
 • Need=Řešení
 • Decision=Dohoda o násl. Postupu.

Program obsahuje příběh o využívání metody SPEND v praxi pomocí náprav chyb zkušenějšího prodejce. Po prvotních problémech dochází k uzavření dohody se zákazníkem. Poté je zde sumář programu, kde je SPEND rozebrána na příkladu vztahového prodeje Finančních služeb.

Co program přináší

Program „Superprodejce“ poskytuje návod, jak návazat s klientem vztahový prodej. Přináší znalosti pro zkušenější prodejce.

Pro koho je program určen

Všem pracovníkům prodeje. Program navazuje na základní znalosti z oblasti prodeje a dále je rozvíjí.

Délka videofilmu: 38 minut
Producent: Video Arts, Anglie

KDO ZABIL OBCHOD ?

22.385,- Kč s DPH
KDO ZABIL OBCHOD ?

22.385,- Kč s DPH

22.385,- Kč s DPH

Obsah programu

Společnost Millers není právě v nejlepší hospodářské situaci. Významným příslibem k vyřešení potíží je kontrakt, který právě projednává obchodní zástupce George Cooper s manažery Spojených oceláren. Zbývá již jen dojednat několik podrobností a předvést zařízení ve výrobním závodě. Úsilí George je však postupně mařeno drobnými nedostatky v práci jeho kolegů, v komunikaci a kooperaci v různých úsecích společnosti Millers. Nikdo neudělá zásadní chybu, ale drobná provinění vůči zákazníkovi - Spojeným ocelárnám - se postupně sčítají a výsledkem je ztráta objednávky. Kdo je vinen? Nedostatečný zájem všech o klíčového klienta.

Co program přináší

Program dokazuje, že mít dobré produkty je sice nutnou podmínkou úspěchu, ale nikoliv zárukou. Pokud se k očekávanému produktu nepřipojí očekávané chování všech pracovníků, kteří s klientem přicházejí do styku, může dojít k situaci, kdy vaše "dobré zboží" nikdo nekoupí. Klient nemá klapky na očích. Pozoruje nejen produkt, který chce koupit, ale i to, jak jednají se zákazníkem i spolu navzájem pracovníci dodavatelské společnosti. Program nabízí trénink firemní komunikace a kooperace s cílem zlepšit organizační kulturu a image vnímanou klienty.

Pro koho je program určen

Jednoznačně pro všechny pracovníky všech typů organizací. Jedná se o program, který účinně napomohl mnoha světovým firmám zlepšit svou image, péči o zákazníky a dosáhnout lepších ekonomických výsledků bez velkých investic.

Délka videofilmu: 30 minut
Producent: Key Knowledge

KDO ZABIL ZÁKAZNÍKA

22.688,- Kč s DPH
KDO ZABIL ZÁKAZNÍKA

22.688,- Kč s DPH

22.688,- Kč s DPH

Obsah programu

Zdánlivě nevýznamné momenty v jednání pracovníků Nicholsonovy obchodní firmy s kancelářskými potřebami nakonec vedou ke ztrátě zákazníka. Ve snaze získat nového klienta je zanedbána péče o stávajícího. Nicholsonovi lidé však ztratí nejen starého, ale i nového potenciálního klienta, který náhodně zjistí, že s péčí o zákazníky to u Nicholsonů není zcela v pořádku. V programu jsou zachyceny klíčové okamžiky, kdy díky nepozornosti, špatné spolupráci a podceňování péče o stávající klienty narůstá v zákazníkovi pochybnost a posléze nespokojenost s poskytovanými službami současného dodavatele. Rozhodnutí změnit dodavatele je pak již jen logickým vyústěním celého případu.

Co program přináší

Film je varováním pro ty, kteří nechápou, že všichni zákazníci (nejen ti, o které nově usilujeme) jsou důležití a je nutné jim věnovat maximální péči. Spoléhat se na přátelské vztahy se "starými" klienty se nevyplácí. Stejně tak nedostatečné informování "starých" klientů se může vymstít. Každý - nový i starý - zákazník musí mít pocit, že o něj máte zájem, že je pro vás důležitý, že mu věnujete maximální pozornost. Není pravda, že tradiční zákazník již tyto potřeby nemá, že se spokojí s tím, co mu dodáte. Program Vás o tom přesvědčí a ukáže, jak správně pečovat o klienty.

Pro koho je program určen

Pro manažery a členy prodejních týmů, pro všechny, kteří se potřebují přesvědčit o tom, že je efektivnější dobře pečovat raději o menší klientelu, než ji stále a stále rozšiřovat a přitom jí nevěnovat systematickou pozornost.

Délka videofilmu: 23 minut
Producent: Key Knowledge

ZÁKAZNICKÉ REKLAMACE

23.958,- Kč s DPH
ZÁKAZNICKÉ REKLAMACE

23.958,- Kč s DPH

23.958,- Kč s DPH

Obsah programu 

Problémy přicházejí obvykle bez varování. Ne vždy se podaří udělat všechno skvěle. Zákazníci, nejdůležitější lidé pro každou organizaci, pak mohou pociťovat zklamání. A odhaduje se, že každý nespokojený zákazník sdílí své špatné zkušenosti s dalšími sedmi lidmi. Proto je důležité vědět, jak správně a profesionálně zacházet se stížnostmi zákazníků.
Správně zvládnutá stížnost může pozitivním způsobem ovlivnit vztah zákazníků k vaší společnosti.

Co program přináší

Posluchači kurzu se naučí:
- určit oblasti, kde je potřeba zlepšit jejich dovednosti při řešení stížností
- vybrat správné přístup a postup, který vede k úspěšnému vyřízení reklamace
- pochopit význam profesionálně správně zvládnutých stížností
- popsat  pět klíčových taktik používaných při vyřizování stížností
- navrhnout plán rozvoje svých dovedností k vyřizování stížností

Pro koho je program určen

Pro všechny kdo přichází do kontaktu se zákazníky, zejména pro pracovníky zákaznického servisu a oddělení reklamací. Vhodné pro obchodníky.

Délka videofilmu: 25 minut
Producent: Video Arts

ŘÍZENÍ LIDÍ

21.611,- Kč s DPH
ŘÍZENÍ LIDÍ

21.611,- Kč s DPH

21.611,- Kč s DPH

Obsah programu

Vytváření a usměrňování energie na požadované cíle jsou společně dvě základní dovednosti, které jsou jádrem procesu řízení, a které jsou požadovány od manažerů. Otázkou je, jak se v podmínkách podniku tato energie vytváří a jak je nezbytné s ní zacházet, aby produkovala to, co potřebujeme. Tuto otázku systematicky zodpovídá výukový videoprogram. Začíná jednoduchou odpovědí: "Postavte správné lidi na správná místa". To je však jen úvodní klíč. Kde vzít správné lidi a jak je vybrat? Jak posoudit, zda to jsou právě oni? Jak analyzovat jejich dovednosti a schopnosti, jak zjistit jejich motivy a potřeby, jak poznat jejich postoje a hodnoty? Nikoliv, nejedná se o speciální program pro personalisty. To je jen začátek rozpravy o tom, jak být dobrým manažerem, kterého práce baví a baví i ty, které řídí. Program totiž zdůrazňuje, že lidé dělají dobře to, co je baví a co je nebaví, to odkládají.

Co program přináší

"Řízení lidí" vás přesvědčí, že vaše pozice šéfa není pevná proto, že jste "technicky" na výši, ale proto, že umíte řídit lidi. Jestli nedokážete přilákat, motivovat a udržet si dobré lidi, pak nebudete mít dost energie na svůj hlavní úkol – koncipování a prosazování podnikové strategie, předstižení konkurence apod. Místo toho strávíte spoustu času nápravou chyb druhých nebo ještě hůř, budete muset dělat práci všech ostatních a ještě svou. Program vás zcela určitě přiměje podívat se nově na sebe a své podřízené.

Pro koho je program určen

Doporučujeme jako samostudium nejen personalistům - program zaujme každého manažera, který si uvědomuje, že řízení je především dosahování cílů prostřednictvím druhých lidí.

Délka videofilmu: 70 minut
Producent: Video Management

ŘÍZENÍ PŘES HRANICE KULTUR

20.268,- Kč s DPH
ŘÍZENÍ PŘES HRANICE KULTUR

20.268,- Kč s DPH

20.268,- Kč s DPH

Obsah programu

Programem nás provází odborník, který připravuje výcvikové programy pro organizace, působící prakticky na celém světě (Shell, Kodak, Philips, Masterfood aj.), a jejichž management by bez respektování sociokulturních zvláštností řízení, marketingu a prodeje mohl být těžko úspěšný. Základní otázkou je, proč se v různých - a někdy dokonce nepříliš vzdálených - částech světa musíme chovat zásadně jinak, abychom dosáhli žádoucího výsledku. Moderátor programu uvádí odlišnosti v chování různých národů, které se týkají mezilidských vztahů, lidských hodnot, vztahu k úspěchu a kariéře, vztahu k času, k přírodě atd. Vysvětluje, proč dobrý manažer mezinárodní společnosti musí tyto odlišnosti znát a respektovat.

Co program přináší

Odpověď na otázku, proč ztrácejí principy řízení a obchodování svou účinnost, jakmile překročíme hranice kultur. Jestliže budete řídit tým v zahraničí, povedete v zahraničí obchodní jednání nebo chcete uplatnit své produkty na zahraničních trzích, vždy byste měli nejdříve pochopit způsob myšlení, hodnotovou orientaci a životní styl lidí žijících v dané oblasti. Nemůžete předpokládat, že např. systém odměn nebo reklamy, který fungoval doma, bude fungovat i v cizině. Program Vám pomůže ve Vaší orientaci a k upevnění jistoty, že postupujete v souladu s danou kulturou.

Pro koho je program určen

Všem manažerům a obchodníkům, kteří chápou, že pro úspěšné působení v zahraničí je nutné se seznámit nejen s geografickou mapou, ale i s "mapou lidských duší" platnou pro daný region.

Délka videofilmu: 66 minut
Producent: Video Management

66 minut

MOTIVACE TÝMU

22.821,- Kč s DPH
MOTIVACE TÝMU

22.821,- Kč s DPH

22.821,- Kč s DPH

Obsah programu

Mzdová účtárna většího podniku, to je prostředí, které samo o sobě nevyvolává představu velké zajímavosti práce a motivace pracovníků. Postupně jsme seznamováni s příčinami slabé motivace lidí v účtárně včetně demotivovaného a přetíženého vedoucího. Právě on řeší stresovou situaci přímo symbolicky - oknem uniká před problémy a požadavky, které nedokáže zvládnout. Nový vedoucí účtárny chápe, že pokud chce být úspěšný, musí zjistit příčiny demoralizace podřízených a nalézt způsoby jejich motivování k práci. Prostřednictvím porad týmu, individuálních rozhovorů, popisů práce, nového systému monitorování a hodnocení výkonu, stanovování cílů atd. nachází postupně jádro problémů a cestu k jejich řešení zlepšením vztahu k práci a motivací pracovníků.

Co program přináší

Pro každého manažera je mimořádně důležité mít lidi, na které je spolehnutí, kteří jsou schopni a ochotni splnit zadané úkoly s chutí, iniciativou, s upřímným zájmem o danou věc. Program je v tomto ohledu velmi cennou pomůckou. Manažerům totiž pomáhá rozpoznat symptomy slabé motivace, porozumět tomu, co podřízené motivuje a demotivuje, a připravit akce, které povedou k posílení motivace jednotlivců i týmu jako celku. Manuál programu obsahuje nejen návody na praktická cvičení, ale i krátký a užitečný přehled nejznámějších teorií motivace.

Pro koho je program určen

Program patří k těm, které by měly používat všechny organizace k přípravě manažerů všech stupňů. Problém motivace je univerzální a míra jeho zvládnutí předurčuje úspěch manažerů a celé organizace.

Délka videofilmu: 32 minut
Producent: Video Arts

PRAVOMOC, ODPOVĚDNOST, ROZHODOVÁNÍ

20.268,- Kč s DPH
PRAVOMOC, ODPOVĚDNOST, ROZHODOVÁNÍ

20.268,- Kč s DPH

20.268,- Kč s DPH

Obsah programu

Mnoho manažerů ze "staré školy" považuje úpadek přísně hierarchického systému autority za krajně znepokojivý s poukazem na pokles pracovní disciplíny. Jistě existují situace, kdy je nutné se bez výhrad podřídit. Převažují však situace, kdy se vyplatí řídit na základě spolupráce s ponecháním prostoru pro tvořivost a iniciativu. Nejde však jen o ekonomický efekt, lidé od práce dnes již očekávají možnost sebeuplatnění, větší míru svobody. Úspěšné firmy proto s iniciativou lidí kalkulují a vedou manažery, aby přenechávali podřízeným více pravomocí a odpovědnosti.

Co program přináší

Videoprogram obsahuje návod k úspěchu týmové práce. Zásady, které si manažer ve filmu postupně osvojuje, lze shrnout následovně:

Účast - členům týmu ponech prostor pro jejich účast na řešení problémů, které se jich týkají.
Otevřenost - naslouchej připomínkám členů týmu, měj přehled o všem, co dělají.
Důvěra - měj důvěru ve schopnosti druhých, nepodceňuj je předem.
Podpora - sleduj výkon a nenápadně pomáhej.
Orientace na výsledky - stanov cíle a podmínky práce.Všem manažerům, kteří chtějí mít dobrý pocit ze své řídící činnosti a jejichž cílem je vybudování a vedení efektivního pracovního týmu.

Pro koho je program určen

Přednostně lze doporučit manažerům na střední a nižší úrovni řízení.

Délka videofilmu: 29 minut
Producent: Video Arts, Anglie

TO JE NÁPAD

22.821,- Kč s DPH
TO JE NÁPAD

22.821,- Kč s DPH

22.821,- Kč s DPH

Obsah programu

Film je zaměřen formou netradičních cvičení na podporu a rozvoj kreativity. Snaží se prosazovat tvůrčí přístup a nové nápady, které většinou bývají přínosem pro Vaši společnost. Objasňuje fáze prosazování těchto nápadů, které jsou rozděleny do tří částí – od nápadu, přes výběr vhodné varianty až po realizaci. Film je barevný, nápaditě zpracovaný a dobře zapamatovatelný. Vyvolává dojem povzbuzení. Je doplněn také několika cvičeními pro rozvoj fantazie a kreativity. Film je opatřen českými titulky.

Co program přináší

Videoprogram je vysoce emotivní a obsahuje návod jak postupovat při nových nápadech tak, aby byly co nejlépe realizovatelné pro obě strany.

Pro koho je porgram určen

Všem pracovníkům firmy neboť nápad může mít kdokoliv, jde jen o jeho správné prezentování a následnou realizaci. Nebraňte svým zaměstnancům a kolegům aby byli kreativní. Nápadům se meze nekladou.

Délka videofilmu: 13 minut
Producent: Video Arts, Anglie

FISH!

25.955,- Kč s DPH
FISH!

25.955,- Kč s DPH

25.955,- Kč s DPH

Obsah programu

V tomto jednoduchém příběhu, odvíjejícím se na rybím tržišti , najdete úžasné množství inspirace, energie a povzbuzení.
Mládenci, kteří okouzlujícím způsobem komunikují s klienty a mimochodem také prodávají ryby, nás učí čtyřem základním praktikám filosofie FISH!

 1. Hrajte si
 2. Udělejte jim radost
 3. Soustřeďte se
 4. Zvolte si svůj postoj

Vneste si do práce i do života uvolnění, zábavu a legraci. Pomáhejte klientům a dělejte jim radost, když nekoupí nic teď, koupí příště. Věnujte se jim a buďte s nimi. Zvolte si, že dnes prožijete příjemný a šťastný den.

Co program přináší

Film pomůže divákům pochopit důležitost změny svého pracoviště na místo prodchnuté nadšením a na příkladech ze skutečného života dává návod, jak takové pracoviště vytvořit. Program vysvětluje, že jakákoli práce může být skvělá, když si ji skvělou uděláte. Každý si může z práce udělat zábavu a z klientů přátele, když bude chtít…

Pro koho je program určen

Program je určen jak pro manažery, kteří chtějí povzbudit svůj tým, tak i pro členy týmu na všech úrovních.

JAK VYTVOŘIT A VÉST TÝM

22.821,- Kč s DPH
JAK VYTVOŘIT A VÉST TÝM

22.821,- Kč s DPH

22.821,- Kč s DPH

Obsah programu

Videoprogram o budování a vedení pracovního týmu se neodehrává v kancelářích či dílnách, jak bychom očekávali, ale na víkendové túře. Scházejí se na ní lidé, kteří se předtím neznali, jsou značně odlišného založení a vlastně každý z nich se účastní túry z jiného důvodu a s jinými očekáváními. Během túry málo obydlenou vysočinou narážejí na problémy, které musí řešit. Vznikají první neshody a situace se stává kritickou. Společně však nacházejí cíle, které jsou pro všechny přijatelné i prostředky k jejich dosažení. Využívají přitom specifických schopností a přispění jednotlivců. To způsobilo, že se z náhodné skupiny lidí vytvořil silný tým, schopný překonávat překážky.

Co program přináší

Jeden z členů týmu, který se utvořil na túře, na závěr rekapituluje získané poznatky s ohledem na pracovní tým: chceš-li budovat tým, musíš nejdříve vymyslet (definovat) cíl a přimět ostatní, aby se pro něj angažovali. Tým potřebuje různé role, "muže činu", "myslitele" i "pečovatele". Různí lidé musí k úspěchu týmu přispívat různým způsobem. Tým potřebuje dobrého šéfa, někoho, kdo vytvoří tým na základě souhlasu, dohody a ne rozkazu. Týmový duch se formuje přispěním všech. Když však dojde ke krizi, musí manažer vést svým příkladem. Vytvořit dobrý tým je nesnadná práce. Určitě se však manažerům vyplatí.

Pro koho je program určen

Pro manažery všech úrovní.

Délka videofilmu: 22 minut
Producent: Video Arts, Anglie

TÝMOVÝ HRÁČ

22.821,- Kč s DPH
TÝMOVÝ HRÁČ

22.821,- Kč s DPH

22.821,- Kč s DPH

Obsah programu

Budování sehraných týmů patří vedle procesů computerizace a orientace na kvalitu (TQM) k nejdůležitějším úkolům současných manažerů. Program nás zavádí do zdravotní pojišťovny, která má problémy s dlouhou lhůtou pro vyřizování pojistných případů. Vedení se proto rozhodlo vytvořit "ad hoc" tým, jehož úkolem je navrhnout řešení. Jeden z členů týmu je pověřen, aby o výsledcích vedení informoval. Tým však dlouho přešlapuje na místě, utápí se ve zbytečných sporech. Jedna z členek týmu objevuje důvod - neumějí pracovat společně. Dá se to nějak změnit? Postupně přicházejí na to, že potřebují nějaká základní pravidla, která by určovala práci týmu. Tým si taková pravidla vytváří, což je samo o sobě týmovou prací - prací, při které se rodí nový tým. Jakmile začne tým fungovat podle pravidel, je všechno snazší. Práce jde rychle kupředu a řešení je na obzoru.

Co program přináší

Trénink je zaměřen na zvyšování schopnosti "být dobrým hráčem v týmu". Pracovník si díky programu uvědomí, že jeho cena se v týmu zvyšuje. Je proto i jeho vlastním zájmem přispívat k budování týmu a ke stanovení pravidel týmové komunikace a kooperace. Dále pochopí, že je nezbytné, aby přesně znal své místo v týmu a "uměl" svou týmovou roli. Prostřednictvím případových studií a rolových her bude mít sám možnost se přesvědčit, že jeho pozice a prestiž roste s tím, jak zvládl svou týmovou roli, jak vybudoval a upevnil své místo v týmu.

Pro koho je program určen

Pro všechny zaměstnance. Členem týmu je nejen manuální pracovník, ale i ředitel, který musí dobře hrát svou roli v týmu top managementu.

Délka videofilmu: 21 minut
Producent: Video Arts

VAŠE MÍSTO V TÝMU

21.611,- Kč s DPH
VAŠE MÍSTO V TÝMU

21.611,- Kč s DPH

Obsah programu

Seznamte se s třemi společnostmi, které se příliš neliší velikostí, ani cíli, ale podstatný rozdíl je v chování členů firemních týmů. V "Arcadii" převažují iniciativní a loajální postoje, členové týmu přispívají svými nápady, konstruktivně kritizují, jsou tolerantní, ale nároční, vnímají názory druhých, povzbuzují se navzájem atd. Ve firmě "Thornier" se s velkým nasazením nesetkáváme, členové týmu odmítají převzít odpovědnost, zbytečně obviňují ostatní, "monopolizují" informace, vzájemně si nezdravě konkurují, vyvolávají konflikty atd. Třetí sledovanou firmou je "Harmonia", kde členové týmu nejsou příliš upřímní, skrývají problémy, volí cestu nejmenšího odporu, vytvářejí falešný soulad. Analýza uvedených typů týmů vede k poznání a tréninku takového týmového chování, které prospívá firmě, klientům, i samotným členům týmu.

Co program přináší

Poznatky o tom, jaké týmy jsou v praxi úspěšné a co je potřebné udělat pro to, aby i váš tým byl sehranou a výkonnou partou, která lehce překonává problémy a tvořivě řeší náročné úkoly. Ukazuje se, že mezi spokojeností lidí v týmu a spokojeností klientů je úzká souvislost. Budujete-li otevřený, tvořivý a iniciativní tým, budujete také důležitý předpoklad spokojenosti svých klientů a tím i dobrou pozici vaší firmy na trhu.

Pro koho je program určen

Program obsahuje plán školení/tréninku pro tři různé kategorie: první modul pro manažery, druhý je určen pro všechny zaměstnance firmy, kteří spolu normálně nepracují, a třetí modul je pro reálně existující nebo nově utvářené týmy.

Délka videofilmu: 35 minut
Producent: Key Knowledge

ACT FAIR!

21.720,- Kč s DPH
ACT FAIR!

21.720,- Kč s DPH

21.720,- Kč s DPH

Obsah programu

Tento videoprogram se minulý rok v Anglii  stal nejprodávanějším filmem od společnosti Fenman v oblasti manažerských dovedností. V první scéně řeší Steve s Declanem jeho neustálé porušování bezpečnostních předpisů. Náhodou jde okolo Ragi, který má složitější problém s pracovní kázní Brown. Declan Ragiho naučí fáze ACT – účinného způsobu komunikace, vedoucího k trvalé změně chování. Další scéna, kde můžeme pozorovat úspěšné uplatňování  ACT FAIR, je pohovor Declana s Armitou kvůli jejím pozdním příchodům do práce. Program také na příkladu Ragiho ukazuje, jaké nesnáze je třeba překonat při osvojování techniky ACT.

Co program přináší

Tento videoprogram naučí účastníky kurzu vést kázeňský pohovor a  pochopit úlohu formálního a neformálního rozhovoru. Naučí vést kázeňský pohovor způsobem, který má trvale pozitivní dopad na příští chování podřízených.

Pro koho je program určen

Naučí-li se manažer zásady ACT FAIR, kázeňské problémy na pracovišti se u jednotlivce vyskytují jen jednou. Získané dovednosti jsou použitelné pro manažery na všech úrovních.

Délka videofilmu: 17  minut
Producent: Fenman, Anglie

HODNOTÍCÍ POHOVOR

22.821,- Kč s DPH
HODNOTÍCÍ POHOVOR

22.821,- Kč s DPH

22.821,- Kč s DPH

Obsah programu

Alan Harper je správcem budov velké firmy. Právě absolvoval hodnotící pohovor se svým manažerem Stevem a odchází roztrpčen, neboť tento rozhovor byl přehlídkou snad všech chyb, kterých se manažer při hodnocení podřízeného může dopustit. Z rozhovoru Steva a jeho nadřízené, Rose, vyplývá, že Steve si svých chyb není vědom. Má pocit, že udělal vše, co bylo v jeho silách. A tak Rose nezbývá, než Stevovi vysvětlit, jak má hodnotící pohovor vypadat. Steve se učí rychle, a tak nový rozhovor s Alanem vede k pozitivnímu výsledku.

Co program přináší

Rozhodli jste se pro pravidelná hodnocení pracovníků firmy/instituce? Obáváte se, že na to Vaši manažeři nejsou připraveni, máte strach z formálnosti a povrchnosti hodnocení? Vidíte riziko v demotivaci pracovníků, kteří budou hodnoceni? Program Vám pomůže s přípravou na hodnocení a odstraní mnohá rizika. Pomůže pochopit význam pravidelných hodnocení a zřetelně ukáže postup přípravy hodnotícího rozhovoru. Program analyzuje správný způsob jeho vedení – včetně kladení otázek a správného naslouchání. Učí, jak udělat dobré závěry pro budoucí období, jak uspět v roli hodnotitele i hodnoceného.

Pro koho je program určen

Pro manažery všech úrovní, kteří se připravují na hodnotící pohovory a mají zájem, aby jejich výsledky byly pro ně i jejich spolupracovníky přínosem.

Délka videofilmu: 38 minut
Producent: Video Arts

JAK SE PŘIPRAVIT NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR

20.473,- Kč s DPH
JAK SE PŘIPRAVIT NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR

20.473,- Kč s DPH

20.473,- Kč s DPH

Obsah programu

Výukový videoprogram je zaměřen na seznámení se s hlavními principy přípravy a realizace přijímacího pohovoru a na jejich praktické procvičení. Poskytuje návod, jak vytěžit z přijímacího pohovoru maximum informací, jak je analyzovat, vyhodnotit a využít v rámci rozhodování o přijetí nebo nepřijetí uchazeče o místo. Z programu se dozvíte, jaké prvky musí obsahovat příprava přijímacího interview, jak zadat inzerát na volné místo, jak vytvořit vhodné prostředí pro pohovor, jak získat důvěru uchazeče, jak udržet rozhovor pod kontrolou a neztrácet čas, jak používat různé techniky vedení pohovoru. Program v závěru připomíná, že nejen my - případní budoucí zaměstnavatelé - ale i uchazeči si na základě rozhovoru dělají úsudek o tom, co je čeká.

Co program přináší

Program poskytuje návod na uspořádání přijímacího řízení a na jeho obsahovou a organizační přípravu, ale i výklad základních kritérií, která bychom měli sledovat, analyzovat a vyhodnocovat u uchazečů o danou pracovní pozici. Výukový videofilm Vám pomůže při přijímacím pohovoru klást správné otázky, které šetří Váš čas a vedou k cíli - ke zjištění skutečných předpokladů uchazeče. Poradí Vám, kdy je výhodnější spíše poslouchat a nechat mluvit kandidáta. Doporučí Vám, jak se vypořádat s problematickými tématy a jak reagovat na "všetečné" otázky.

Pro koho je program určen

Pro všechny manažery, kteří se podílejí na přijímání nových pracovníků. Pro začínající i zkušenější personalisty představuje velmi cennou podporu.

Délka videofilmu: 30 minut
Producent: Key Knowledge, Anglie

VÍC NEŽ JEN INTUICE

22.821,- Kč s DPH
VÍC NEŽ JEN INTUICE

22.821,- Kč s DPH

22.821,- Kč s DPH

Obsah programu

Víte, co je "behaviorální rozhovor"? I když tuto techniku vyvinuli psychologové, není to nic přísně vědeckého, co by bylo zapovězeno laikům. O co jde? Základem metody behaviorálního pohovoru je předpoklad, že na základě poznání minulého chování člověka jsme schopni poměrně přesně předpovědět, jak se bude chovat i v budoucnosti. Děláte-li výběr kandidátů na volné místo ve vaší firmě, lze metodu behaviorálního rozhovoru využít. Předem si musíte přesně určit kritéria a parametry, které jsou pro dané pracovní místo důležité. Budete se ptát na prožité situace, které Vám ukáží, jak dané situace kandidát v minulosti zvládl. Z toho lze odhadnout, jak se bude chovat v pracovní pozici, kterou chcete obsadit.

Co program přináší

Techniku vedení přijímacího rozhovoru, která sice vyžaduje důkladnou přípravu a zkušenost, ale vyplatí se. Videoprogram naučí, jak:

 • hodnotit spíše schopnosti než osobnost,
 • připravit otázky, které odhalí reálné předpoklady,
 • udržet rozhovor pod kontrolou,
 • využít ticha ve svůj prospěch,
 • využívat zpětnou vazbu,
 • jak efektivně naslouchat a analyzovat odpovědi,
 • nalézt "protidůkaz" k ověření slov kandidáta.

Naučíte-li se techniku "behaviorálního rozhovoru", využijete ji i jinde než jen při přijímacím interview.

Pro koho je porgram určen

Pro personalisty a všechny manažery, kteří provádějí výběr nových lidí a zatím spíše spoléhají na svou intuici, než na systematické analytické přístupy, mezi něž "behaviorální pohovor" patří.

Délka videofilmu: 20 minut
Producent: Video Arts

DESATERO PRO ŠKOLITELE

20.473,- Kč s DPH
DESATERO PRO ŠKOLITELE

20.473,- Kč s DPH

20.473,- Kč s DPH

Obsah programu

Možná patříte mezi ty, kteří často nebo alespoň občas musí předstoupit před své spolupracovníky, klienty nebo dodavatele a vysvětlit nebo obhájit nějakou důležitou věc. Týká se to vlastně každého manažera. Ovšem také mnoho odborných pracovníků, specialistů musí čas od času vyložit svým kolegům přednosti navrženého řešení nebo něco nového z oboru. Videoprogram poskytuje deset podstatných rad, jak na to, abyste také jako „školitel“ byl úspěšný. Např.:

 • Hned na začátku zaujměte, použijte „ice break“! Používejte správně audiovizuální pomůcky.
 • Účinkujte, nehrajte!
 • Nebojte se námitek ze strany posluchačů - využijte je!
 • Skončete „bombou“!

Co program přináší

Výukový program „Desatero pro školitele“ probírá hlavní zásady dobře vedených kurzů, školení, instruktáží pracovníků a podobných akcí. Program přináší deset tipů pro ty, kteří občas nebo pravidelně školí. Pro toho, kdo se chce stát dobrým lektorem, se jistě vyplatí videoprogram shlédnout několikrát. Víte-li o existenci tohoto programu, pak pro Vás neplatí žádná omluva, pokud připravíte nudný, nezáživný nebo nesrozumitelný kurz.

Pro koho je program určen

Je určen především těm, kteří s lektorskou činností teprve začínají a chtějí se vyhnout „školáckým“ chybám a „nástrahám“ posluchačů. Program však rádi shlédnou i zkušenější školitelé, kteří v něm objeví nové nápady, inspiraci a možná i „zrcadlo“vlastní práce.

Délka videofilmu: 35 minut
Producent: Video Arts, Anglie

KOUČOVÁNÍ TÝMU

21.611,- Kč s DPH
KOUČOVÁNÍ TÝMU

21.611,- Kč s DPH

21.611,- Kč s DPH

Obsah programu

Dave je odpovědný za styk s klíčovými zákazníky. Ve své práci je dobrý, ale nedaří se mu, aby stejně dobří byli i jeho dva podřízení - Marie a Gary. I on na tom má svůj podíl. Například Garyho nedostatečně instruuje o novém systému přednostních objednávek a firma v důsledku toho ztrácí velkého klienta. Ve volném čase je Dave úspěšným kapitánem a koučem místního fotbalového týmu. Ve své kanceláři má fotografii svého starého trenéra, s nímž probírá své prohry i vítězství. Svěří se mu i se svými pracovními neúspěchy. Trenér Davovi naznačí, že příčinou jeho pracovních problémů je to, že v práci nekoučuje své lidi tak, jak to dělá na hřišti. Zásady koučování jsou totiž stejné, ať jde o jakýkoli tým.

Co program přináší

Co je koučování a jak musí probíhat, má-li být proces úspěšný:

 • Všímejte si, kde a u koho je potřeba koučování.
 • Přizpůsobte obsah a styl tréninku (koučování), aby vyhovoval potřebám jednotlivce.
 • Vysvětlete a předveďte, jak by měl být úkol plněn.
 • Povzbuďte zaměstnance.
 • Kontrolujte pokroky během tréninku.
 • Zhodnoťte a motivujte zaměstnance po skončení koučovacího procesu.

Pro koho je program určen

Pro všechny stupně manažerů a vedoucích skupin. Koučování je proces, který by měl ovládat mistr, stejně jako generální ředitel.

Délka videofilmu: 21 minut
Producent: Video Arts

KOUČOVÁNÍM K ÚSPĚCHU

21.720,- Kč s DPH
KOUČOVÁNÍM K ÚSPĚCHU

21.720,- Kč s DPH

21.720,- Kč s DPH

Obsah programu

Dva lidé, vedoucí redaktor úspěšných novin a mladá pracovnice prodeje, mají podobný zájem – musí se v zájmu své budoucí kariéry naučit novým dovednostem a příliš si v tomto ohledu nevěří. Proto se jich ujímají jejich spolupracovníci, kteří již pochopili základy koučování. Zpočátku se práce příliš nedaří, redaktor ani pracovnice prodeje totiž tomuto nezvyklému způsobu učení nevěří. Jejich kolegové však nepolevují a celý proces začíná po nějaké době přinášet žádoucí výsledky.

Co program přináší

Redaktorovi se nakonec zalíbí koučování natolik, že jej začíná uplatňovat i u svých podřízených. Program nás seznamuje se zásadami koučování. Autoři vysvětlují, že koučování je složitý proces a předpokladem jeho úspěchu je vzájemná důvěra kouče a koučovaného pracovníka. Správný kouč počítá s tím, že jeho svěřenec potřebuje především praktické znalosti. Klíčovým prvkem tohoto stylu řízení je proto možnost vyzkoušet si nové postupy v praxi. Koučovaný pracovník se sice pravděpodobně dopustí řady chyb, ty však v tomto případě nejsou na závadu – chybami se člověk přece učí nejlépe.

Pro koho je program určen

Program je určen třem skupinám pracovníků: ředitelům organizací, nižším manažerům a řadovým zaměstnancům. Cenné poznatky si z něj mohou odnést všichni.

Délka videofilmu: 36 minut
Producent: Key Knowledge, Anglie

CO JE MARKETING ?

14.883,- Kč s DPH
CO JE MARKETING ?

14.883,- Kč s DPH

14.883,- Kč s DPH

Popis videoprogramu

Tréninkový videoprogram "Co je marketing?" je postaven na typickém anglickém humoru. Jeho smyslem však není jen pobavit. Má značnou poznávací a vzdělávací hodnotu. Program shrnuje zásady marketingu, srozumitelnou formou naznačuje jejich praktické uplatnění, bez ohledu na povahu dané produkce nebo konkrétních tržních podmínek. Autoři programu pro zdůraznění všeobecné použitelnosti prezentovaných zásad marketingu zasadili děj filmu do prostředí archaické neolitické osady. Edwin, který dosud jen vyměňoval své "produkty" za "produkty" druhých lidí, postupně zjišťuje, že blahobyt a prosperitu své osady musí založit na něčem jiném než jen na výrobě a prosté směně. Rodí se první "marketingový manažer" a první marketingový plán uváděný do praxe.

Co program přináší

Videoprogram poskytuje "návod" na uplatnění zásad marketingu. Vybízí k těmto a obdobným otázkám:

 • Zjistili jste, zda produkt odpovídá představám potenciálních zákazníků?
 • Zajistili jste dobrou spolupráci mezi marketingem, vývojem a výrobou?
 • Znáte dobře trh, konkurenci, vyzkoušeli jste produkt na vzorku uživatelů?
 • Informovali jste dostatečně o existenci produktu, využili jste adekvátní reklamu, sledujete reakce?

Pro koho je program určen

Program pomáhá manažerům i marketingovým a obchodním specialistům prosadit ve své společnosti "marketingový přístup a myšlení". Je určen všem, kteří mohou ovlivnit orientaci společnosti na zákazníka a jeho potřeby.

Délka videofilmu: 15 minut
Producent: Key Knowledge

PODIVUHODNÝ SVĚT VÝSTAV

15.125,- Kč s DPH
PODIVUHODNÝ SVĚT VÝSTAV

15.125,- Kč s DPH

15.125,- Kč s DPH

Obsah programu

Účast na výstavě či veletrhu patří k nejnáročnějším prezentačním akcím, které firma v průběhu roku podniká. Příprava a zajištění expozice stojí hodně peněz a času. Pokud se však neobjevíte se stánkem na výstavě, může to mít pro vás v současné tvrdé konkurenci neblahé důsledky. Návratnost investice do výstavy není nikým a ničím zaručena, snad jen profesionální přípravou a přístupem. Videoprogram porovnává dvě společnosti - Atlas a Micro, které přistupují k přípravě účasti na výstavě zcela odlišným způsobem. Odlišný je však i zájem návštěvníků o stánky obou sledovaných firem. Zatímco stánek Atlas je obklopen, u stánku Micro se pracovníci firmy nudí a propadají skepsi. Proč?

Co program přináší

Výukový program vám poskytne cenné odpovědi na otázky, které si nutně před výstavou kladete:

 • Jsme dostatečně připraveni, naplánovali jsme vše, pozvali jsme ty pravé zákazníky?
 • Jak připravit výstavní stánek? Kde budeme my a kde naši konkurenti?
 • Jak se chovat k návštěvníkům - ví každý na stánku, co má dělat?
 • Končí vše posledním dnem výstavy? Jak pokračovat v získaných kontaktech?

Pro koho je program určen

Pokud se vám zdá, že účast na výstavách vám nepřináší to, co očekáváte nebo pokud se výstavám zatím raději vyhýbáte, je program určen právě vám. Zapojte tento program do přípravy své účasti na výstavě a budete si jistější úspěchem. Ale i zkušeným vystavovatelům má co říci...

Délka videofilmu: 26 minut
Producent: Key Knowledge

30 ZPŮSOBŮ JAK UŠETŘIT ČAS

20.401,- Kč s DPH
30 ZPŮSOBŮ JAK UŠETŘIT ČAS

20.401,- Kč s DPH

20.401,- Kč s DPH

Obsah programu

Zní to až komicky: mnoho manažerů nemá čas proto, že dosud nenašli dost času k tomu, aby si čas zorganizovali. Neustále žijí v pocitu nervozity, protože "nestíhají". Filmový hrdina Richard je nadaný mladý muž, který byl nedávno povýšen na marketingového manažera. Naštěstí má přátelsky nakloněného kolegu - Mika, manažera prodeje, který si svůj čas umí "ohlídat". Je večer a Richard je stále ve své kanceláři... Mike se zastavuje u Richarda a probírá s ním příčiny, proč Richardovi nestačí pracovní doba. Retrospektivní záběry ukazují, kde Richard zbytečně čas ztrácí. To ho přinutí změnit styl práce a výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.

Co program přináší

Videoprogram obsahuje 30 praktických zásad, v jejichž uplatnění se skrývají podstatné úspory času, lepší výsledky práce, spokojenost nadřízených a klientů a v neposlední řadě i dobrý pocit toho, kdo tyto zásady uplatňuje. Program poskytuje cenné rady:

 • jak postupovat při přípravě a organizaci práce,
 • jak odstranit rušivé a „brzdící“ vlivy,
 • jak plánovat schůzky,
 • jak efektivně telefonovat,
 • jak uspořádat systém informací (materiálů)

Pro koho je program určen

Videoprogram je neocenitelnou pomůckou pro ty, kteří se svým časem nedokáží vyjít. Užitečný je i pro ty, kteří již „time management“ zvládli, ale chtějí se zamyslet nad možnostmi dalšího zdokonalení.

Délka videofilmu: 24 minut
Producent: Video Arts

EFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ PRAVOMOCÍ

21.611,- Kč s DPH
EFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ PRAVOMOCÍ

21.611,- Kč s DPH

21.611,- Kč s DPH

Obsah programu

Jistě si vzpomenete na situace, kdy manažer usilovně a přesčas pracuje, zatímco jeho lidé se chvílemi i nudí. Není to tak neobvyklý jev, neboť mnoho manažerů na sebe bere více úkolů, než je zdrávo, zatímco svým lidem dává málo šancí ukázat, co umí. Videoprogram pojednává o manažerech regionální pobočky mezinárodní kurýrní služby, jejichž novým úkolem je rozšířit své působení o plně funkční překladiště. Vedoucí pobočky, Tim, již ovládá dovednosti delegování dobře, ale zjišťuje, že předat je dvěma momentálně podřízeným manažerům, Liz a Dickovi, není jednoduché. Liz deleguje málo, Dick naopak příliš mnoho, takže jsou oba stejně málo úspěšní. Když jim Tim pomáhá zlepšit jejich dovednosti delegování, zvyšuje tím nejen jejich osobní výkon, ale i výkon celého týmu.)

Co program přináší 

Delegování pravomocí představuje jednu ze základních dovedností managera. Program analyzuje symptomy příliš slabého i přehnaného delegování. Program trénuje čtyři základní kroky delegování pravomocí a odpovědnosti:

 • Ujasni si, kdo je odpovědný.
 • Vyber lidi.
 • Oznam, co se musí udělat.
 • Sleduj výsledky, termíny, standardy.

Uvedené kroky jsou v programu náležitě vysvětleny

Pro koho je program určen

Pro všechny skupiny a úrovně managementu, pro mistry, střední i vyšší management. Pro všechny resorty a obory působení firem a institucí.

Délka videofilmu: 22 minut
Producent: Video Arts

STRES: PŘÍTEL A NEPŘÍTEL

22.821,- Kč s DPH
STRES: PŘÍTEL A NEPŘÍTEL

22.821,- Kč s DPH

22.821,- Kč s DPH

Obsah programu

V současných organizacích jsou jedinou jistotou neustálé změny. Změny se staly normou. Organizace již nemají jinou volbu, než inovovat a reorganizovat mnohem rychleji, než kdykoliv předtím. A to vyvolává stres. Úspěch v podnikání proto mimo jiné závisí i na tom, zda se podnikatelé a manažeři dokáží vypořádat se stresem. Autor programu, odborník, který se již léta zabývá důsledky stresu na manažery, analyzuje jeho příčiny a důsledky, radí manažerům, jak se stresem žít a dokonce jak jej chápat jako cosi pozitivního, co nutně patří k tvůrčí a podnikatelské činnosti. Chápání stresu jen jako něčeho pro člověka nepříznivého není správné. Stres je i důležitým "motorem" lidské aktivity.

Co program přináší

Program mění náš tradiční postoj ke stresu jako k něčemu, čemu je lépe se vyhnout. Pravidelné vystavení stresu na zvládnutelné úrovni, ve správném kontextu, zvyšuje odolnost manažerů a udržuje jejich tělo a mozek ve správné kondici. Po shlédnutí videofilmu manažer pochopí, že stres je individuální. Stejná stresová zátěž, která manažera motivuje k výkonu, může u jeho kolegy nebo podřízeného znamenat kolaps. Program nás seznamuje - laicky řečeno - kolik a čeho můžeme na sebe a na lidi v týmu "naložit" tak, abychom dosáhli maximálního výkonu bez vážných rizik.

Pro koho je program určen

V současné době zajímají tyto otázky pravděpodobně všechny manažery. Program o stresu je možno jim doporučit nejen s ohledem na ně samé, ale i s ohledem na pracovní týmy, které vedou.

Délka videofilmu: 63 minut
Producent: Video Management S.A., Belgie

KVALITA – JEDINÁ CESTA

19.118,- Kč s DPH
KVALITA – JEDINÁ CESTA

19.118,- Kč s DPH

19.118,- Kč s DPH

Obsah programu 

Ředitel cestovní kanceláře zaslechne cestou autem v rádiu pořad, ve kterém si mladý muž stěžuje na nevydařenou dovolenou. Ředitel se dovídá, že dovolenou zajišťovala právě jeho cestovní kancelář. Volá do studia a slibuje, že brzy oznámí, jak jeho kancelář naložila se stížností. Prošetřením záležitosti je pověřena ředitelova asistentka. Zpráva, kterou přináší svému manažerovi, je rekapitulací drobných prohřešků na kvalitě práce a služeb. V souhrnu však představují vážný důvod k nespokojenosti klienta a k jeho ztrátě. Mladý muž je o příčinách nedostatků, které zavinily jeho nespokojenost, informován. Když se nad věcí zamýšlí, uvědomuje si, že podobné chyby dělá ve své práci tiskaře také a vyvozuje z toho obecnější závěry, které jsou podstatné pro kvalitu práce.

Co program přináší

Program pomáhá porozumět pojmu "kvalita".To, co ve videofilmu vidíme, se zdaleka netýká jen cestovních kanceláří a resortu služeb. Kvalita není něčím abstraktním, ale souhrnem konkrétních požadavků na práci, které určují míru spokojenosti klienta. Kvalita je totální - odpovědnost nese každý, kdo vstupuje do přípravy a prodeje daného produktu. Kvalita je pojem dynamický - je nutno ji chápat jako proces neustálého zlepšování. Kvalita začíná "shora", od managementu a je nástrojem úspor.

Pro koho je porgram určen

Pro firmy a instituce, které chtějí prosadit principy TQM, zavádějí ISO normy a uvědomují si, že to není jen věc managementu, ale všech pracovníků, kteří musí být náležitě připraveni.

Délka videofilmu: 28 minut
Producent: Video Arts

VAŠE MÍSTO V TOTÁLNÍ KVALITĚ

15.125,- Kč s DPH
VAŠE MÍSTO V TOTÁLNÍ KVALITĚ

15.125,- Kč s DPH

15.125,- Kč s DPH

Obsah programu

Ve firmě Lock, Stock & Barrel všichni horečně pracují, ale výsledky jsou špatné. Zakladatel firmy sleduje ze svého portrétu na stěně chod společnosti a není nadšen. Vidí, jak se firma "potápí", jak ji zachvacuje chaos. Henry se rozhodne "vystoupit" z obrazu a vzít věci do svých rukou. Přestože neví nic o moderních koncepcích TQM (Total Quality Management), dokáže velmi přesně a výstižně charakterizovat, oč se jedná a co v jeho firmě schází. Management firmy a veškerý personál se dozví, v čem spočívá současný propad firmy a co je třeba udělat pro vyšší kvalitu a uspokojení klientů. Každý dostává odpovědnost, každý cítí, že na něm záleží. Věci se začínají měnit k lepšímu a Henry se může vrátit zpět.

Co program přináší

Kvalita – má-li být „totální“ – musí být věcí všech. Program rozebírá principy totální kvality a stanovuje zásady, které musí dodržet:

 • management (zvláště top management)
 • management společně s pracovníky
 • každý jednotlivý pracovník.

Program poskytuje neocenitelnou službu při zavádění TQM v organizaci. Mění postoje všech pracovníků.

Pro koho je program určen

Pro organizace, které se rozhodly uplatnit principy TQM a potřebují manažerům a ostatnímu personálu vysvětlit, v čem spočívá změna, ke které má dojít.

Délka videoprogramu: 30 minut
Producent: Key Knowledge

KLASICKÁ ZMĚNA

15.125,- Kč s DPH
KLASICKÁ ZMĚNA

15.125,- Kč s DPH

15.125,- Kč s DPH

Obsah programu

Program patří k nejoriginálnějším výukovým videofilmům na světě. Přestože jeho hlavní část je němohrou, je velmi výmluvným programem, který má každému co říci. V první části filmu je symbolicky zachyceno jednání pracovníků v tradiční, tvrdě hierarchicky uspořádané a autoritářsky řízené instituci. Druhá část postihuje chování lidí v moderní firmě s flexibilní strukturou a participativním stylem řízení. Zatímco ve firmě prvního typu je práce šedou rutinou a čekáním na případné povýšení, v druhé společnosti je prostor pro tvořivost a flexibilitu, pro rozvoj osobnosti a týmovou práci. Cesta od tradiční k moderní firemní kultuře není sice v realitě tak rychlá jako ve filmu, ale stojí za to se po ní vydat.

Co program přináší

V řadě firem a institucí je jedinou cestou k plnému využití lidského potenciálu a k rozvoji firmy zásadní změna systému řízení včetně změny organizační struktury a toků informací. Program pomůže těm, kteří cítí, že v jejich organizaci jdou věci "ztuha" a "pomalu" a hledají příčinu. Je výbornou inspirací a pomůckou pro naplánování a nastartování zásadních změn. Program pomůže i těm, kteří zatím nutnost zásadní organizační změny ve firmě nechápou.

Pro koho je program určen

Klasická změna patří k programům pro celé osazenstvo firmy či instituce. Pokud se rozhodnete pro velkou organizační změnu, nenaleznete lepší podporu pro svůj záměr než právě tento program.

Délka videofilmu: 15 minut
Producent: Key Knowledge

PROJEKT

21.720,- Kč s DPH
PROJEKT

21.720,- Kč s DPH

21.720,- Kč s DPH

Obsah programu

Řízení rozsáhlých a složitých projektů patří mezi vrcholy manažerského umění. Ve hře je zpravidla mnoho lidí a firem, které se setkávají (často poprvé) při realizaci nějakého díla. Někdo je musí řídit (koordinovat) tak, aby jednotlivé prvky do sebe přesně zapadaly a dobře navazovaly. Videoprogram však není ani o náročné stavbě, ani o technologické změně v průmyslovém podniku, ale o bankovní loupeži založené na důmyslném podvodu. Skupina podvodníků naplánuje, zorganizuje a provede akci přesně podle pravidel řízení projektu.

Co program přináší

Program je skvělým úvodem do projektového řízení. Poskytuje znalosti a dovednosti, které jsou pro efektivní řízení projektů nezbytné. Obsahuje základní kroky, které nelze při přípravě a realizaci projektu vynechat. Mimo jiné odpovídá na otázky:

 • Kdy se rozhodnout pro „Project Management“?
 • Co je nutné zajistit při přípravě projektu?
 • Jak koncipovat vlastní řízení projektu?
 • Jak se provádí analýza proveditelnosti projektu?
 • Jaké jsou etapy plánování a realizace projektu?

 

Pro koho je program určen

Pro všechny manažery, kteří již vstupují nebo v budoucnu budou vstupovat do přípravy a realizace náročnějších projektů. Velmi užitečné i pro specialisty, kteří zasahují do jednotlivých projektových etap a měli by poznat systém, do něhož přispívají.

Délka videofilmu: 35 minut
Producent: Video Arts

ŘÍZENÍ INOVAČNÍHO PROCESU

19.118,- Kč s DPH
ŘÍZENÍ INOVAČNÍHO PROCESU

19.118,- Kč s DPH

19.118,- Kč s DPH

Obsah programu

Inovace rozhodně nejsou něčím, co by všichni manažeři a pracovníci vítali. Je to zpravidla vážný zásah do jejich rutinních postupů a pracovních stereotypů. To, co celá léta docela dobře šlo, se má najednou opustit a začít s něčím novým, neznámým. Je to vůbec nutné? Výukový videoprogram nás hned v začátku přesvědčí o tom, že ano. Generace produktů jdou nyní mnohonásobně rychleji za sebou, než tomu bylo před několika desítkami let. Dokážete si představit firmu, která by nabízela velmi dobrý, ale stejný typ PC po dobu pěti let? Asi ne, protože taková firma by se zřejmě ani tak dlouho neudržela. Čas činí z toho, co bylo ještě nedávno špičkou, zastaralý a neprodejný výrobek. U počítačů je to zcela zřejmé, ale platí to pro stále větší okruh produktů. Chceme-li se udržet na trhu a vyrovnat se s konkurencí, nezbývá než inovovat. Nejde však jen o jednorázové rozhodnutí managementu. Je to věc proinovační firemní kultury - a to je těžký úkol.

Co program přináší

Program mimo jiné poskytuje odpověď na tyto otázky:

 • Kdy má být dosavadní produkt firmy stažen a nahrazen novým?
 • Jsou Vaši zaměstnanci naladěni na inovace?
 • Nebojí se rizik, které zpravidla s inovací souvisí?
 • Jak prostřednictvím firemní kultury zajistit proinovační chování Vašich lidí?
 • Jak integrovat úsilí vývoje, marketingu a výroby při inovaci produktu?
 • Jak efektivně řídit inovační projekt?
 • Jak urychlit inovační proces? Co je simultánní neboli "paralelní" inženýrství?
 • Odpovědi na tyto otázky jsou pro Váš podnik životně důležité.

Pro koho je program určen

Pro všechny podnikatele a manažery, kteří by mohli propadnout uspokojení z toho, že jejich produkt se zatím dobře prodává. Videoprogram je varováním i návodem k jednání přicházejícím v pravý čas.

Délka videofilmu: 49 minut
Producent: Video Management

STANOVENÍ EFEKTIVNÍCH CÍLŮ

20.268,- Kč s DPH
STANOVENÍ EFEKTIVNÍCH CÍLŮ

20.268,- Kč s DPH

20.268,- Kč s DPH

Obsah programu

Studentka managementu přichází do praxe a stojí před obtížným úkolem: má stanovit efektivní cíle pro oddělení centrální evidence. Zdánlivě banální manažerský úkol naráží na obtíže plynoucí z organizačních, informačních a jiných nedostatků, ale i z postojů pracovníků. Postupem času odhaluje, jak je důležité mít cíle, které jsou "SMART", tj. specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálné a termínované. Program na příběhu hlavní hrdinky analyzuje význam, jaký mají jednotlivá kritéria: specifičnost, měřitelnost, akceptovatelnost, reálnost a termínové určení cílů. Program ukazuje i vážné problémy, které manažera v této oblasti čekají, a jak se s nimi vyrovnat.

Co program přináší

„Management by objectives“ (Řízení prostřednictvím cílů) je pojem, o kterém se mezi manažery hodně mluví. Program se zaměřuje na vysvětlení a praktickou aplikaci hlavních zásad tohoto pojetí řízení a na stanovení efektivních cílů pro jednotlivce a celé organizační útvary firem. Odpovídá na otázky:

 • Co je to „efektivní cíl“?
 • Jak stanovit efektivní cíle?
 • Jak prakticky uplatnit efektivní cíle?
 • Jak plánovat činnost pro stanovení cílů?

Pro koho je program určen

Pro manažery všech úrovní řízení. Vhodný pro oblast průmyslovou, komerční i správní. Navazuje na další manažerské výukové programy (delegování, řízení prostřednictvím kontaktu s týmem aj.).

Délka videofilmu: 37 minut
Producent: Video Arts

ZÁSADY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

15.125,- Kč s DPH
ZÁSADY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

15.125,- Kč s DPH

15.125,- Kč s DPH

Obsah programu:

Videoprogram "Zásady řešení problémů" patří k evergreenům z oblasti managementu. Moderátor pořadu vysvětluje a na hraných ukázkách demonstruje, jak se vypořádat s typickými problémovými situacemi, které praxe přináší každému manažerovi. Seznamuje vás se základními principy, které musí uplatnit manažer, který stojí před rozhodnutím a chce, aby řešení, pro které se rozhodne, bylo to nejlepší. Scénky osvětlují příčiny nezdaru a ukazují, jak přesně identifikovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení a rozhodovat až po té, kdy si položíte otázku: "Pochopil jsem podstatu problému z hlediska současné situace?" Odpovíte-li si "ano", potom by mělo následovat jednoznačné a pevné rozhodnutí.

Co program přináší

Program poskytuje prakticky nezbytné základní znalosti, které by si měl osvojit každý řídící pracovník, pokud se někdy před závažnými rozhodnutími necítí dobře. Program poradí a pomůže získat potřebnou jistotu. Videoprogram a doprovodné materiály učí:

 • jak správně identifikovat problémy,
 • jak přesně charakterizovat situaci a zaujmout potřebnou pozici,
 • jak se vypořádat se zavádějícími a mylnými informacemi,
 • jak zabránit "řetězení" problémů,
 • jak se vyvarovat unáhleným rozhodnutím.

Pro koho je program určen

Všem manažerům počínaje mistry a konče řediteli. Všem totiž poskytuje cenný návod, jak efektivně řešit problémy s využitím optimálních prostředků a jak se vyhnout riziku selhání.

Délka videofilmu: 18 minut
Producent: Key Knowledge

ZAVÁDĚNÍ ZMĚN

15.125,- Kč s DPH
ZAVÁDĚNÍ ZMĚN

15.125,- Kč s DPH

15.125,- Kč s DPH

Obsah programu

Uvedený citát ze známého amerického románu pravděpodobně považujete za hodně přehnanou nadsázku. Víte, že novinky výzkumu a vývoje z jedné strany a nároky zákazníků ze strany druhé neustále vyžadují zavádění nových technologií a nové techniky. Zavádění změn se stalo téměř každodenní nutností. Program čerpá z prostředí průmyslového závodu, který připravuje důležitou technologickou změnu. Ukazuje, jak se může vymstít, zaměří-li se pozornost jen na technické aspekty změny bez důkladné přípravy lidí a organizačního zajištění. Program byl připraven v Anglii, ale "trefil" se do aktuálních problémů českých podniků a manažerů, kteří za inovacemi často vidí jen dokonalé technické zařízení a nikoliv know how a zaměstnance.

Co program přináší

Program je užitečným "manuálem" každé důležité změny ve firmě. Učí, jak mohou manažeři efektivně naplánovat změnu a jak maximálně zjednodušit a zlevnit postup provádění změn. Videofilm poskytuje návod, jak řešit problémy systematicky a včas, napoví vám, proč a jak zpracovat dobré plány chystané změny. Vštípí vám do paměti, že zapomenout na "lidský faktor" je při zavádění změn sebevražda. Nic vám nebude platná supermoderní technika, když ji lidé nepochopí a nepřijmou za svou.

Pro koho je program určen

Pro manažery počínaje parťáky a mistry a konče vyšším managementem, na kterém leží největší díl odpovědnosti za úspěšnost realizované inovace.

Délka videofilmu: 18 minut
Producent: Key Knowledge

CENOU K VYŠŠÍMU ZISKU

15.125,- Kč s DPH
CENOU K VYŠŠÍMU ZISKU

15.125,- Kč s DPH

15.125,- Kč s DPH

Obsah programu

"Kolik času jako manažer investujete do snižování nákladů", ptá se autor programu "Cenou k vyššímu zisku". Odpovídá si sám: pravděpodobně hodně. Je to rozhodně dobrá investice a v tomto směru byste neměli nikdy slevovat. Ale věnujete stejné množství času, energie a úsilí optimalizaci cen? Zde nebude odpověď tak jednoznačná. Ve většině firem se totiž ceny určují podle intuice, subjektivních názorů šéfů, podle povrchní znalosti trhu a konkurence atd. Škoda, utíkají Vám tak značné peníze. Program si klade za cíl naučit Vás skutečně rozumět cenové politice firmy a stanovovat ceny tak, aby Vám zbytečně "neutíkaly" peníze. Na dobře stanovené ceně se dá vydělat stejně dobře jako na výrazném snížení nákladů. Cena je mocným nástrojem, největším hybatelem prodeje. Ale pozor, je zde také řada úskalí, na která program upozorňuje.

Co program přináší

Podrobný návod na to, jak pracovat s cenou produktu, se kterým chceme prorazit na trhu. Ovšem také nezbytná varování, neboť cena je nebezpečná v rukou toho, kdo neumí uvažovat v souvislostech a s perspektivou. Chcete příklad? Zde je: v r.1983 snížil výrobce cigaret West cenu o 13 %. Během čtyř měsíců se zvýšil prodej ze 720 miliónů na 12 miliard, podíl na trhu z 0,6 % na 10 % ! Byl to úspěch? Stěží. Následovala odveta konkurence, stabilní ceny se zhroutily a trvalo čtyři roky, než se toto odvětví vzpamatovalo.

Pro koho je program určen

Pro marketingové a cenové odborníky, jejichž úkolem je stanovit optimální cenu. Potřebné informace však přináší všem manažerům, kteří chtějí znalecky mluvit o cenové politice firmy.

Délka videofilmu: 62 minut
Producent: Video Management

KONTROLA MĚŘENÍ VÝKONU

15.125,- Kč s DPH
KONTROLA MĚŘENÍ VÝKONU

15.125,- Kč s DPH

15.125,- Kč s DPH

Obsah programu

Chcete proniknout do zdánlivě tajemné sféry finančního řízení a controllingu? Pak Vám doporučujeme sérii výukových programů: „Obsah a pojetí finančních výkazů“ (kat. č. 38), „Interpretace a použití finančních výkazů“ (kat. č. 39), dále „Strategické řízení nákladů“ (kat. č. 41) a nakonec program „Kontrola a měření výkonu“. Získáte tak ucelený souhrn informací, které potřebujete pro svou práci. Program „Kontrola a měření výkonu“ vychází z hypotézy, že ukazatele výkonu, používané ve většině současných podniků, nejsou v souladu s tržním prostředím a jeho požadavky. Ne vždy je pro firmu nejvýhodnější činnost, která vykazuje nejnižší náklady. Preferovat je třeba především ty aktivity firmy, které zvyšují hodnotu produktu pro klienty, a které dokáží včas a úsporně reagovat na jejich potřeby.

Co program přináší

Nový pohled na výkonové parametry. Tradiční "nákladový" systém se hodil v době, kdy objem produkce představoval hlavní kritérium a kdy zákazník koupil prakticky všechno, co výroba nabídla. Tradiční systém sledování výkonu nejednou vedl k tomu, že snaha upokojit zákazníky, kteří si žádají rychlost, kvalitu a nízké náklady, se paradoxně vymstila tomu, kdo se takto tržně choval. Program doporučuje a vysvětluje parametry sledování výkonu firmy, které pomáhají minimalizovat čas na produkci a maximalizovat tržní výhody a spokojenost zákazníka.

Pro koho je program určen

Všem manažerům, kteří odpovídají za strategické řízení firmy. Rozhodně není určen jen finančním manažerům. Bude nesmírně užitečným úvodem porady vedení firmy k otázkám zvýšení výkonu a kvality.

Délka videofilmu: 64 minut
Producent: Video Management

OBSAH A POJETÍ FINANČNÍCH VÝKAZŮ

15.125,- Kč s DPH
OBSAH A POJETÍ FINANČNÍCH VÝKAZŮ

15.125,- Kč s DPH

15.125,- Kč s DPH

Obsah programu 

Účetní, daňové a jiné finanční záležitosti jsou pro mnohé manažery oblastí, kterou rádi svěří jiným a vyžadují informace až v okamžiku, kdy něco hrozí. To však již může být na nápravu pozdě. Videoprogram nabízí řešení: každý, kdo vlastní nebo řídí firmu, by se měl seznámit se základy finančních principů fungování firmy a měl by pravidelně využívat informace, které finanční systém podniku poskytuje. K tomu není vždy nutné speciální ekonomické vzdělání, ale pro orientaci postačí porozumět základním finančním výkazům. Finanční tok firmy je nutné sledovat "od pramenů", a ne až v jeho "deltě". Jedině tak jsme schopni včas zachytit signály, které účetní, daňové a jiné finanční dokumenty firmy obsahují.

Co program přináší

Zkuste si pro sebe odpovědět na otázky: co je to rozvaha, výsledovka, cash flow či finanční tok? Nejste si zcela jisti? V tom případě může mít pro vás tento videoprogram cenu zlata. Vysvětluje základní pojmy, kategorie a principy firemního finančnictví. Činí tak s ohledem i na začátečníky, kteří se dosud o problém firemních financí nemuseli zajímat. Ti zkušenější zde mají šanci srovnat si a utřídit své dosavadní znalosti o tom, jak firma z hlediska financí funguje.

Pro koho je program určen 

Videoprogram by měli mít k dispozici všichni manažeři, kteří sice nejsou finanční specialisté, ale ve větší či menší míře svými rozhodnutími ovlivňují finanční situaci firmy.

Délka videofilmu: 60 minut
Producent: Video Management

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ NÁKLADŮ

20.268,- Kč s DPH
STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ NÁKLADŮ

20.268,- Kč s DPH

20.268,- Kč s DPH

Obsah programu

Tradičně pojaté nákladové účetnictví již dnes nemá takovou vypovídací hodnotu pro firemní management, jako mělo v minulosti. Co se změnilo? Dochází k častým změnám firemních strategií, stále více firem pracuje se zahraničními zákazníky, existuje mnohem větší rozmanitost produktů, jsou vyšší prodejní náklady, životní cyklus produktů se zkracuje, zvyšují se náklady na design, firma musí čelit zahraniční i domácí konkurenci. Každý z uvedených prvků má vliv na finanční účetnictví, ale jen málo podniků jej podřídilo těmto novým skutečnostem. Program nabízí návod, jak se s tím vyrovnat. Představuje nový rozměr manažerského účetnictví, bez kterého se v budoucnosti neobejdeme, budeme-li chtít úspěšně konkurovat.

Co program přináší

Každý manažer potřebuje vědět, které produkty firmy jsou ziskové, a které ztrátové. Pro znalost ziskových a ztrátových produktů jsou potřebné minimálně dva soubory dat - jeden týkající se příjmů z prodeje a jeden týkající se nákladů. V mnoha případech stále ještě mnohé podniky používají interní náklady ke stanovení cen. Program nás vede k zamyšlení nad strukturou a funkcí nákladů. Nutí nás analyzovat "fixní náklady", položit si otázku, zda jsou nutné. Na druhé straně nás vede k pochopení významu nákladů, které přidávají tržní hodnotu našemu produktu.

Pro koho je program určen 

Pro top management výrobních a obchodních firem, ale i pro specialisty, kteří např. ve finančních institucích analyzují hospodářské výsledky svých klientů.

Délka videofilmu: 57 minut
Producent: Video Management

KOMUNIKAČNÍ INTELIGENCE

23.426,- Kč s DPH
KOMUNIKAČNÍ INTELIGENCE

23.426,- Kč s DPH

23.426,- Kč s DPH

Obsah programu

Tým 5 lidí se díky nedostatečné vnitrofiremní komunikaci dostává do značných problémů vztahových i pracovních, týmová spolupráce zaostává, jeden člen týmu chce dát výpověď.Při krizovém vývoji poté program ukazuje roli kouče a vedoucího týmu jako klíčových osob pro zavedení asertivního způsobu komunikace.Správná komunikace nejde členům týmu hned.Učí se ale překonávat navyklé nevhodné stereotypy  v komunikaci, učí se být asertivní a tím dosahují jak porozumění v kolektivu, tak vlastního uspokojení.Program končí opětovným stmelením kolektivu a skvělým pracovním úspěchem týmu.

Co program přináší

Program pomáhá rozpoznat jednotlivé komunikační typy (asertivní, pasivní, agresivní a pasivně-agresivní) a způsob překonávání zažitých komunikačních stereotypů.
Vede k osvojení správné komunikace a tím dosažení společného cíle týmu.

Pro koho je program určen

Závěr programu shrnuje probrané téma v přehledné formě, což maximalizuje užitek, který si divák z programu odnese.Program je určen pro kohokoli, kdo k dosahování svých cílů potřebuje komunikovat s okolím. Tedy jak pro členy týmů, tak pro jejich manažery.

Délka videofilmu: 22 minut
Producent: Fenman Ltd., Anglie